Izjašnjavanje se dalje čuje od svakog dela. Izjašnjavanja se štampaju na prvim stranama, a informacije o novim delima negde u uglu, ako ima mesta.


izjanjavanje-se-dalje-uje-od-svakog-dela-izjanjavanja-se-tampaju-na-prvim-stranama-a-informacije-o-novim-delima-negde-u-uglu-ako-ima-mesta
matija bećkovićizjanjavanjesedalječujeodsvakogdelaizjanjavanjatampajunaprvimstranamainformacijenovimdelimanegdeugluakoimamestaizjašnjavanje sese daljedalje čuječuje odod svakogsvakog delaizjašnjavanja sese štampajuštampaju nana prvimprvim stranamainformacije oo novimnovim delimadelima negdenegde uu ugluako imaima mestaizjašnjavanje se daljese dalje čujedalje čuje odčuje od svakogod svakog delaizjašnjavanja se štampajuse štampaju naštampaju na prvimna prvim stranamaa informacije oinformacije o novimo novim delimanovim delima negdedelima negde unegde u ugluako ima mestaizjašnjavanje se dalje čujese dalje čuje oddalje čuje od svakogčuje od svakog delaizjašnjavanja se štampaju nase štampaju na prvimštampaju na prvim stranamaa informacije o noviminformacije o novim delimao novim delima negdenovim delima negde udelima negde u ugluizjašnjavanje se dalje čuje odse dalje čuje od svakogdalje čuje od svakog delaizjašnjavanja se štampaju na prvimse štampaju na prvim stranamaa informacije o novim delimainformacije o novim delima negdeo novim delima negde unovim delima negde u uglu

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Uzdah lijepe djevojke čuje se dalje nego rika lavova. -Ljubavne poslovice
uzdah-lijepe-djevojke-uje-se-dalje-nego-rika-lavova
To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje. -Čarls Bukovski
to-nevolja-pijancem-suvie-pije-kad-se-uzbudi-suvie-pije-kad-mu-dosadno-suvie-pije-ako-ima-sree-suvie-pije-ako-nema-sree-i-tako-dalje
Dok svi kukakaju o kojekakvim problemima, ja i dalje verujem, đavo ga odneo, da na svetu ima i lepih stvari. A ima ih. Verujte... -Miroslav Mika Antić
dok-svi-kukakaju-o-kojekakvim-problemima-ja-i-dalje-verujem-avo-ga-odneo-da-na-svetu-ima-i-lepih-stvari-a-ima-ih-verujte