Izvršavaj svako svoje delo na taj način kao da ti je poslednje u životu.


izvravaj-svako-svoje-delo-na-taj-nain-kao-da-ti-poslednje-u-ivotu
marko aurelijeizvravajsvakosvojedelonatajnačinkaodatiposlednježivotuizvršavaj svakosvako svojesvoje delodelo nana tajtaj načinnačin kaokao dada titi jeje poslednjeposlednje uu životuizvršavaj svako svojesvako svoje delosvoje delo nadelo na tajna taj načintaj način kaonačin kao dakao da tida ti jeti je poslednjeje poslednje uposlednje u životuizvršavaj svako svoje delosvako svoje delo nasvoje delo na tajdelo na taj načinna taj način kaotaj način kao danačin kao da tikao da ti jeda ti je poslednjeti je poslednje uje poslednje u životuizvršavaj svako svoje delo nasvako svoje delo na tajsvoje delo na taj načindelo na taj način kaona taj način kao dataj način kao da tinačin kao da ti jekao da ti je poslednjeda ti je poslednje uti je poslednje u životu

Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran. -Aleksandar Dima
po-svetom-pismu-ena-poslednje-delo-koje-bog-stvorio-mora-da-to-uinio-u-subotu-jer-se-vidi-koliko-bio-umoran
Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih  nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu. -Fjodor Dostojevski
ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
Živi svoj život tako da misliš da će svako tvoje delo postati univerzalni zakon. -Imanuel Kant
ivi-svoj-ivot-tako-da-misli-da-e-svako-tvoje-delo-postati-univerzalni-zakon