Ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da joj praštam, to bi hteo da joj radim lično.


ja-bih-znao-da-volim-ja-bih-znao-s-njom-da-tam-da-uvam-da-ljubim-da-em-da-joj-pratam-to-bi-hteo-da-joj-radim-lino
Đorđe balaševićjabihznaodavolimjanjommatamčuvamljubimlažemjojpratamtobihteoradimličnoja bihbih znaoznao dada jeje volimja bihbih znaoznao ss njomnjom dada maštamda jeje čuvamda jeje ljubimda jeje lažemda jojjoj praštambi hteohteo dada jojjoj radimradim ličnoja bih znaobih znao daznao da jeda je volimja bih znaobih znao sznao s njoms njom danjom da maštamda je čuvamda je ljubimda je lažemda joj praštambi hteo dahteo da jojda joj radimjoj radim ličnoja bih znao dabih znao da jeznao da je volimja bih znao sbih znao s njomznao s njom das njom da maštambi hteo da jojhteo da joj radimda joj radim ličnoja bih znao da jebih znao da je volimja bih znao s njombih znao s njom daznao s njom da maštambi hteo da joj radimhteo da joj radim lično

Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju
da-imam-pravo-na-jos-jednu-zelju-na-onu-koju-zovu-poslednju-po-prvi-put-ja-znao-bih-sta-zelim-ja-zeleo-bih-zeleo-bih-nju
Nisam toliko lud da bih znao sve. -Denis Diderot
nisam-toliko-lud-da-bih-znao-sve
Da sam ledenica tacno bih znao na ciju glavu da padnem… xD
da-sam-ledenica-tacno-bih-znao-na-ciju-glavu-da-padnem-xd