Ja na svadbama volim reći da mi je drago što su ti mladi ljudi ostali u pravom trendu, što su dakle među onima koje još uvijek privlači suprotan spol.


ja-na-svadbama-volim-rei-da-mi-drago-to-su-ti-mladi-ljudi-ostali-u-pravom-trendu-to-su-dakle-meu-onima-koje-jo-uvijek-privlai-suprotan-spol
sulejman bugarijanasvadbamavolimrećidamidragotosutimladiljudiostalipravomtrendudaklemeđuonimakojejouvijekprivlačisuprotanspolja nana svadbamasvadbama volimvolim rećireći dada mimi jeje dragodrago štošto susu titi mladimladi ljudiljudi ostaliostali uu pravompravom trendušto susu dakledakle međumeđu onimaonima kojekoje jošjoš uvijekuvijek privlačiprivlači suprotansuprotan spolja na svadbamana svadbama volimsvadbama volim rećivolim reći dareći da mida mi jemi je dragoje drago štodrago što sušto su tisu ti mladiti mladi ljudimladi ljudi ostaliljudi ostali uostali u pravomu pravom trendušto su daklesu dakle međudakle među onimameđu onima kojeonima koje joškoje još uvijekjoš uvijek privlačiuvijek privlači suprotanprivlači suprotan spol

Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
Veliko pitanje koje još nije odgovoreno i koje još uvijek ne mogu da odgovorim uprkos trideset godina moga istraživanja ženske duše je:
veliko-pitanje-koje-jo-nije-odgovoreno-i-koje-jo-uvijek-ne-mogu-da-odgovorim-uprkos-trideset-godina-moga-istraivanja-enske-e-ena-zaista-hoe
Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi