Ja ne mogu živeti pod pritiskom sponzora, a kamoli slikati.


ja-ne-mogu-iveti-pod-pritiskom-sponzora-a-kamoli-slikati
mikelanđelo buonarotijanemoguživetipodpritiskomsponzorakamolislikatija nene mogumogu živetiživeti podpod pritiskompritiskom sponzorakamoli slikatija ne mogune mogu živetimogu živeti podživeti pod pritiskompod pritiskom sponzoraa kamoli slikatija ne mogu živetine mogu živeti podmogu živeti pod pritiskomživeti pod pritiskom sponzoraja ne mogu živeti podne mogu živeti pod pritiskommogu živeti pod pritiskom sponzora

Hrabrost je gordost pod pritiskom.Najbolje razmišljanje se čini u osami. Najgore je ono pod pritiskom.Trebamo osećati tugu, ali ne smemo potonuti pod njenim pritiskom.Moja me nesreća naučila samo jedno: jedini način da se nastavi živeti je nastaviti živeti. Reći “mogu ja to” i kad zapravo ne možeš.Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati.Trebale su mi četiri godine da počnem slikati kao Rafael i celi život da počnem slikati kao dete.