Ja ne verujem u pesimizam. Ako nešto ne ide onako kako mi želimo, idi napred. Ako misliš da će padati kiša, padaće.


ja-ne-verujem-u-pesimizam-ako-neto-ne-ide-onako-kako-mi-elimo-idi-napred-ako-misli-da-e-padati-kia-padae
klint istvudjaneverujempesimizamakonetoideonakokakomiželimoidinapredmislidaćepadatikiapadaćeja nene verujemverujem uu pesimizamako neštonešto nene ideide onakoonako kakokako mimi želimoidi napredako mislišmisliš dada ćeće padatipadati kišaja ne verujemne verujem uverujem u pesimizamako nešto nenešto ne idene ide onakoide onako kakoonako kako mikako mi želimoako misliš damisliš da ćeda će padatiće padati kišaja ne verujem une verujem u pesimizamako nešto ne idenešto ne ide onakone ide onako kakoide onako kako mionako kako mi želimoako misliš da ćemisliš da će padatida će padati kišaja ne verujem u pesimizamako nešto ne ide onakonešto ne ide onako kakone ide onako kako miide onako kako mi želimoako misliš da će padatimisliš da će padati kiša

Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja.Ako budali ne možeš pomoći da se opameti, pa kako misliš da će ona tebi kad ti zatreba.Ako vam ne ide škola - udajte se. Ako ne možete naći posao - rodite dete. Manji problemi se uspešno rešavaju većim.Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive.Ako želiš da nešto bude urađeno kako treba – uradi to sam.Ako želiš da nešto bude urađeno kako treba - uradi to sam.