Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...


ja-ne-znam-nikada-nisam-znala-i-vjerujem-nikada-neu-znati-ga-to-ini-tako-posebnim-ali-oduvijek-bilo-i-bie-na-jednu-stranu-on-na-drugu-svi
janeznamnikadanisamznalavjerujemnećuznatitagatočinitakoposebnimalioduvijekbilobićenajednustranuondrugusvija nene znamnikada nisamnisam znalaznala ii vjerujemnikada nećuneću znatiznati štašta gačini takotako posebnimali oduvijekoduvijek jeje bilobilo ii bićena jednujednu stranustranu onna drugudrugu svisvija ne znamnikada nisam znalanisam znala iznala i vjerujemnikada neću znatineću znati štaznati šta gaga to činičini tako posebnimali oduvijek jeoduvijek je biloje bilo ibilo i bićena jednu stranujednu stranu onna drugu svidrugu svi

Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati.Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo.Kad bi znala kakvi su mi snovi , nikada me ne bi pustila da spavam tako dugo.Nisam te nikada cuvao,nisam te nikada mazio,pazio,tvoju ljubav sam gazio,svemu smisljao broj.Ne znam da li će kubanska revolucija preživjeti ili neće. Ukoliko ne preživi, nemojte me tražiti među izbjeglicama u ambasadama. Jednom sam to već iskusio i nikada to više neću ponoviti. Izaći ću sa automatom u rukama na barikade i boriću se do kraja.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.