Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati.


ja-nisam-bolesna-ja-sam-slomljena-ali-sretna-sam-sve-dok-mogu-slikati
frida kalojanisambolesnasamslomljenaalisretnasvedokmoguslikatija nisamnisam bolesnaja samsam slomljenaali sretnasretna samsam svesve dokdok mogumogu slikatija nisam bolesnaja sam slomljenaali sretna samsretna sam svesam sve doksve dok mogudok mogu slikatiali sretna sam svesretna sam sve doksam sve dok mogusve dok mogu slikatiali sretna sam sve doksretna sam sve dok mogusam sve dok mogu slikati

Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve.Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio.Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspioKroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.