Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati.


ja-nisam-bolesna-ja-sam-slomljena-ali-sretna-sam-sve-dok-mogu-slikati
frida kalojanisambolesnasamslomljenaalisretnasvedokmoguslikatija nisamnisam bolesnaja samsam slomljenaali sretnasretna samsam svesve dokdok mogumogu slikatija nisam bolesnaja sam slomljenaali sretna samsretna sam svesam sve doksve dok mogudok mogu slikatiali sretna sam svesretna sam sve doksam sve dok mogusve dok mogu slikatiali sretna sam sve doksretna sam sve dok mogusam sve dok mogu slikati

Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve. -Đorđe Balašević
nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da
Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio. -Fernando Pessoa
pretvorio-sam-se-u-cilj-samoga-sebe-ali-nisam-mogao-razabrati-da-li-sam-se-s-time-pronaao-ili-izgubio