Ja sam bezvredan i siromašan čovek koji se trudi u toj umetnosti koju mu je dao njegov Gospodar kako bi produžio svoj život koliko god je to moguće.


ja-sam-bezvredan-i-siromaan-ovek-koji-se-trudi-u-toj-umetnosti-koju-mu-dao-njegov-gospodar-kako-bi-produio-svoj-ivot-koliko-god-to-mogue
mikelanđelo buonarotijasambezvredansiromaančovekkojisetruditojumetnostikojumudaonjegovgospodarkakobiprodužiosvojživotkolikogodtomogućeja samsam bezvredanbezvredan ii siromašansiromašan čovekčovek kojikoji sese truditrudi uu tojtoj umetnostiumetnosti kojukoju mumu jeje daodao njegovnjegov gospodargospodar kakokako bibi produžioprodužio svojsvoj životživot kolikokoliko godgod jeja sam bezvredansam bezvredan ibezvredan i siromašani siromašan čoveksiromašan čovek kojičovek koji sekoji se trudise trudi utrudi u toju toj umetnostitoj umetnosti kojuumetnosti koju mukoju mu jemu je daoje dao njegovdao njegov gospodarnjegov gospodar kakogospodar kako bikako bi produžiobi produžio svojprodužio svoj životsvoj život kolikoživot koliko godkoliko god jeje to mogućeja sam bezvredan isam bezvredan i siromašanbezvredan i siromašan čoveki siromašan čovek kojisiromašan čovek koji sečovek koji se trudikoji se trudi use trudi u tojtrudi u toj umetnostiu toj umetnosti kojutoj umetnosti koju muumetnosti koju mu jekoju mu je daomu je dao njegovje dao njegov gospodardao njegov gospodar kakonjegov gospodar kako bigospodar kako bi produžiokako bi produžio svojbi produžio svoj životprodužio svoj život kolikosvoj život koliko godživot koliko god jegod je to mogućeja sam bezvredan i siromašansam bezvredan i siromašan čovekbezvredan i siromašan čovek kojii siromašan čovek koji sesiromašan čovek koji se trudičovek koji se trudi ukoji se trudi u tojse trudi u toj umetnostitrudi u toj umetnosti kojuu toj umetnosti koju mutoj umetnosti koju mu jeumetnosti koju mu je daokoju mu je dao njegovmu je dao njegov gospodarje dao njegov gospodar kakodao njegov gospodar kako binjegov gospodar kako bi produžiogospodar kako bi produžio svojkako bi produžio svoj životbi produžio svoj život kolikoprodužio svoj život koliko godsvoj život koliko god jekoliko god je to moguće

Sve treba pojednostavniti koliko je god moguće, ali ne više od toga. -Albert Ajnštajn
sve-treba-pojednostavniti-koliko-god-mogue-ali-ne-vie-od-toga
Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen. -Emir Kusturica
inae-ceo-ivot-muio-sam-se-s-tim-da-li-sam-pismen-ili-nisam-a-onda-sam-piui-knjigu-shvatio-koliko-ovek-nepismen
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Ja sam zdrav i normalan, verovali ili ne, koliko god ovako lupeto. A to što vi koji me slušate ne razumete, to nije problem. -Duško Korać
ja-sam-zdrav-i-normalan-verovali-ili-ne-koliko-god-ovako-lupeto-a-to-to-vi-koji-me-sluate-ne-razumete-to-nije-problem