Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti.


ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
merilin monrojasamdobraalinisamanđeogrenasamđavosamojednamaladevojčicavelikomsvetukojapokuavadapronađenekogakogaćevoletija samsam dobraali nisamnisam anđeogrešna samali nisamnisam đavoja samsam samosamo jednajedna malamala devojčicadevojčica uu velikomvelikom svetusvetu kojakoja pokušavapokušava dada pronađepronađe nekoganekoga kogakoga ćeće voletija sam dobraali nisam anđeoali nisam đavoja sam samosam samo jednasamo jedna malajedna mala devojčicamala devojčica udevojčica u velikomu velikom svetuvelikom svetu kojasvetu koja pokušavakoja pokušava dapokušava da pronađeda pronađe nekogapronađe nekoga koganekoga koga ćekoga će voleti

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti. -Merlin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-greim-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-djevojka-u-velikom-svijetu-pokuavajui-pronai-nekoga-koga-u-voleti
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(
nisam-htela-da-placem-ali-plakala-samnisam-htela-da-me-zaboli-ali-zabolelo-nisam-zelela-da-mi-srce-pukne-na-sitne-komade-ali-puklo