Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.


ja-sam-dve-ene-jedna-koja-eli-da-ima-svu-sreu-ovog-sveta-strast-avanture-koje-ivot-moe-da-ponudi-druga-eli-da-bude-robinja-rutine-porodinog-ivota
paulo koeljojasamdveženejednakojaželidaimasvusrećuovogsvetastrastavanturekoježivotmožeponudidrugabuderobinjarutineporodičnogživotastvarimogubitiplaniraneispunjenedomaćicaprostitutkaobeživeistomtijeluborećiseprotivdrugeja samsam dvedve ženejedna kojakoja želiželi dada imaima svusvu srećusreću ovogovog svetaavanture kojekoje životživot možemože dada ponudidruga želiželi dada budebude robinjarobinja rutineporodičnog životastvari kojekoje mogumogu bitibiti planiraneplanirane ii ispunjenedomaćica samsam ii prostitutkaobe živežive uu istomistom tijelujedna borećiboreći sese protivprotiv drugeja sam dvesam dve ženejedna koja želikoja želi daželi da imada ima svuima svu srećusvu sreću ovogsreću ovog svetaavanture koje životkoje život možeživot može damože da ponudidruga želi daželi da budeda bude robinjabude robinja rutinestvari koje mogukoje mogu bitimogu biti planiranebiti planirane iplanirane i ispunjenedomaćica sam isam i prostitutkaobe žive užive u istomu istom tijelujedna boreći seboreći se protivse protiv druge

Svet je tesan, a um prostran. Misli žive lako jedna pored druge, ali se stvari u prostoru bolno sudaraju. -Fridrih Šiler
svet-tesan-a-um-prostran-misli-ive-lako-jedna-pored-druge-ali-se-stvari-u-prostoru-bolno-sudaraju
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli