Ja sam glumac, a ne zvezda. Zvezde žive u Holivudu i imaju bazene u obliku srca.


ja-sam-glumac-a-ne-zvezda-zvezde-ive-u-holivudu-i-imaju-bazene-u-obliku-srca
al paćinojasamglumacnezvezdazvezdeživeholivuduimajubazeneoblikusrcaja samsam glumacne zvezdazvezde živežive uu holivuduholivudu ii imajuimaju bazenebazene uu oblikuobliku srcaja sam glumaca ne zvezdazvezde žive užive u holivuduu holivudu iholivudu i imajui imaju bazeneimaju bazene ubazene u oblikuu obliku srcazvezde žive u holivudužive u holivudu iu holivudu i imajuholivudu i imaju bazenei imaju bazene uimaju bazene u oblikubazene u obliku srcazvezde žive u holivudu ižive u holivudu i imajuu holivudu i imaju bazeneholivudu i imaju bazene ui imaju bazene u oblikuimaju bazene u obliku srca

Svaki glumac u dubini svog srca veruje da je istinito sve loše što pišu o njemu.Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac.Neki ljudi imaju mnogo para, pa opet ne žive kao ljudi.Molim te, šapni mi ako znaš prečicu do zvezda. Tako sam umorna od traganja za zrnom sreće…Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive.Zvezde tvoje sudbine nalaze se u tvojim grudima.