Ja sam od onih osoba za koje svet veruje da poseduju odgovore na sve: što više ćutimo, više nas smatraju pametnim.


ja-sam-od-onih-osoba-za-koje-svet-veruje-da-poseduju-odgovore-na-sve-to-vie-utimo-vie-nas-smatraju-pametnim
paulo koeljojasamodonihosobazakojesvetverujedaposedujuodgovorenasvetoviećutimonassmatrajupametnimja samsam odod onihonih osobaosoba zaza kojekoje svetsvet verujeveruje dada posedujuposeduju odgovoreodgovore nana svešto viševiše ćutimoviše nasnas smatrajusmatraju pametnimja sam odsam od onihod onih osobaonih osoba zaosoba za kojeza koje svetkoje svet verujesvet veruje daveruje da posedujuda poseduju odgovoreposeduju odgovore naodgovore na svešto više ćutimoviše nas smatrajunas smatraju pametnimja sam od onihsam od onih osobaod onih osoba zaonih osoba za kojeosoba za koje svetza koje svet verujekoje svet veruje dasvet veruje da posedujuveruje da poseduju odgovoreda poseduju odgovore naposeduju odgovore na sveviše nas smatraju pametnimja sam od onih osobasam od onih osoba zaod onih osoba za kojeonih osoba za koje svetosoba za koje svet verujeza koje svet veruje dakoje svet veruje da posedujusvet veruje da poseduju odgovoreveruje da poseduju odgovore nada poseduju odgovore na sve

Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj. -Đorđe Balašević
nemoj-malena-god-da-sad-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvek-praviti-da-ti-veruje-ja-vie-neu-biti-taj
Ja veoma verujem u sreću i shvatio sam da što više radim više je imam. -Tomas Džeferson
ja-veoma-verujem-u-sreu-i-shvatio-sam-da-to-vie-radim-vie-imam
Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo. -Italijanske poslovice
vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...
strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara