Ja sam ostavio toliko zagonetki i nejasnoća da će profesori biti zauzeti godinama prepirući se oko toga na šta sam mislio. To je jedini način da se obezbedi besmrtnost.


ja-sam-ostavio-toliko-zagonetki-i-nejasnoa-da-e-profesori-biti-zauzeti-godinama-prepirui-se-oko-toga-na-sam-mislio-to-jedini-nain-da-se-obezbedi
džejms džojsjasamostaviotolikozagonetkinejasnoćadaćeprofesoribitizauzetigodinamaprepirućiseokotoganatamisliotojedininačinobezbedibesmrtnostja samsam ostavioostavio tolikotoliko zagonetkizagonetki ii nejasnoćanejasnoća dada ćeće profesoriprofesori bitibiti zauzetizauzeti godinamagodinama prepirućiprepirući sese okooko togatoga nana štašta samsam mislioje jedinijedini načinnačin dada sese obezbediobezbedi besmrtnostja sam ostaviosam ostavio tolikoostavio toliko zagonetkitoliko zagonetki izagonetki i nejasnoćai nejasnoća danejasnoća da ćeda će profesoriće profesori bitiprofesori biti zauzetibiti zauzeti godinamazauzeti godinama prepirućigodinama prepirući seprepirući se okose oko togaoko toga natoga na štana šta samšta sam mislioje jedini načinjedini način danačin da seda se obezbedise obezbedi besmrtnost