Ja sam previše radoznao, previše obesan, da bih sebi mogao dopustiti jedan grubi odgovor. Bog je jedan grubi odgovor, jedna nedelikatesa spram nas mislilaca – u osnovi čak naprosto jedna gruba zabrana za nas: imate ne misliti!


ja-sam-previe-radoznao-previe-obesan-da-bih-sebi-mogao-dopustiti-jedan-grubi-odgovor-bog-jedan-grubi-odgovor-jedna-nedelikatesa-spram-nas-mislilaca
miroslav krlezajasamprevieradoznaoobesandabihsebimogaodopustitijedangrubiodgovorbogodgovorjednanedelikatesaspramnasmislilacaosnovičaknaprostogrubazabranazanasimatenemislitija samsam previšepreviše radoznaopreviše obesanda bihbih sebisebi mogaomogao dopustitidopustiti jedanjedan grubigrubi odgovorbog jeje jedanjedan grubigrubi odgovorjedna nedelikatesanedelikatesa spramspram nasnas mislilacamislilaca –u osnoviosnovi čakčak naprostonaprosto jednajedna grubagruba zabranazabrana zaza nasimate nene mislitija sam previšesam previše radoznaoda bih sebibih sebi mogaosebi mogao dopustitimogao dopustiti jedandopustiti jedan grubijedan grubi odgovorbog je jedanje jedan grubijedan grubi odgovorjedna nedelikatesa spramnedelikatesa spram nasspram nas mislilacanas mislilaca –mislilaca – u– u osnoviu osnovi čakosnovi čak naprostočak naprosto jednanaprosto jedna grubajedna gruba zabranagruba zabrana zazabrana za nasimate ne misliti

Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.Nemojmo tražiti republikanski odgovor ili demokratski odgovor, nego pravi odgovor. Nemojmo tražiti krivca za prošlost. Prihvatimo vlastitu odgovornost za budućnost.Pitanja na koja je najteže dati odgovor jesu ona čiji je odgovor očigledan.Ljubav je odgovor, ali dok čekate na odgovor, seks postavlja neka dosta dobra pitanja.Celi život se za nešto borimo, a država nas ne razume, tačnije, razume nas tek kad je kasno. Država je perpetuum mobile, ona se okreće sama od sebe i ima vlastitu energiju, od Aristofana do danas se bit države nije previše promenila.Reči nemaju moć da nas povrede, osim kad nam previše znači onaj ko ih izgovori.