Ja sam previše radoznao, previše obesan, da bih sebi mogao dopustiti jedan grubi odgovor. Bog je jedan grubi odgovor, jedna nedelikatesa spram nas mislilaca – u osnovi čak naprosto jedna gruba zabrana za nas: imate ne misliti!


ja-sam-previe-radoznao-previe-obesan-da-bih-sebi-mogao-dopustiti-jedan-grubi-odgovor-bog-jedan-grubi-odgovor-jedna-nedelikatesa-spram-nas-mislilaca
miroslav krlezajasamprevieradoznaoobesandabihsebimogaodopustitijedangrubiodgovorbogodgovorjednanedelikatesaspramnasmislilacaosnovičaknaprostogrubazabranazanasimatenemislitija samsam previšepreviše radoznaopreviše obesanda bihbih sebisebi mogaomogao dopustitidopustiti jedanjedan grubigrubi odgovorbog jeje jedanjedan grubigrubi odgovorjedna nedelikatesanedelikatesa spramspram nasnas mislilacamislilaca –u osnoviosnovi čakčak naprostonaprosto jednajedna grubagruba zabranazabrana zaza nasimate nene mislitija sam previšesam previše radoznaoda bih sebibih sebi mogaosebi mogao dopustitimogao dopustiti jedandopustiti jedan grubijedan grubi odgovorbog je jedanje jedan grubijedan grubi odgovorjedna nedelikatesa spramnedelikatesa spram nasspram nas mislilacanas mislilaca –mislilaca – u– u osnoviu osnovi čakosnovi čak naprostočak naprosto jednanaprosto jedna grubajedna gruba zabranagruba zabrana zazabrana za nasimate ne misliti

Nemojmo tražiti republikanski odgovor ili demokratski odgovor, nego pravi odgovor. Nemojmo tražiti krivca za prošlost. Prihvatimo vlastitu odgovornost za budućnost. -Džon F. Kenedi
nemojmo-traiti-republikanski-odgovor-ili-demokratski-odgovor-nego-pravi-odgovor-nemojmo-traiti-krivca-za-prolost-prihvatimo-vlastitu-odgovornost-za
Pitanja na koja je najteže dati odgovor jesu ona čiji je odgovor očigledan. -Bernard Shaw
pitanja-na-koja-najtee-dati-odgovor-jesu-ona-iji-odgovor-oigledan
Ljubav je odgovor, ali dok čekate na odgovor, seks postavlja neka dosta dobra pitanja. -Vudi Alen
ljubav-odgovor-ali-dok-ekate-na-odgovor-seks-postavlja-neka-dosta-dobra-pitanja
Reči nemaju moć da nas povrede, osim kad nam previše znači onaj ko ih izgovori.
rei-nemaju-mo-da-nas-povrede-osim-kad-nam-previe-znai-onaj-ko-ih-izgovori