Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši.


ja-sam-ranije-ustupala-svoje-mesto-ali-sam-danas-posebno-umorna-umorna-sam-od-svog-posla-krojaice-i-bola-koji-oseam-u-i
roza parksjasamranijeustupalasvojemestoalidanasposebnoumornaumornaodsvogposlakrojačicebolakojiosećamduija samsam ranijeranije ustupalaustupala svojesvoje mestoali samsam danasdanas posebnoposebno umornaumorna samsam odod svogsvog poslaposla krojačicekrojačice ii bolabola kojikoji osećamosećam uu dušija sam ranijesam ranije ustupalaranije ustupala svojeustupala svoje mestoali sam danassam danas posebnodanas posebno umornaumorna sam odsam od svogod svog poslasvog posla krojačiceposla krojačice ikrojačice i bolai bola kojibola koji osećamkoji osećam uosećam u dušija sam ranije ustupalasam ranije ustupala svojeranije ustupala svoje mestoali sam danas posebnosam danas posebno umornaumorna sam od svogsam od svog poslaod svog posla krojačicesvog posla krojačice iposla krojačice i bolakrojačice i bola kojii bola koji osećambola koji osećam ukoji osećam u dušija sam ranije ustupala svojesam ranije ustupala svoje mestoali sam danas posebno umornaumorna sam od svog poslasam od svog posla krojačiceod svog posla krojačice isvog posla krojačice i bolaposla krojačice i bola kojikrojačice i bola koji osećami bola koji osećam ubola koji osećam u duši

Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila – i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila - i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Umorna sam od losih ljudi. Izdaja. Prevara. Slamanja srca. Povredjivanja. Umorna od osoba koje gledaju samo svoju korist. Dokle vise?!Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.Toliko puta, doživeo sam poraze, pa više i ne osećam istinski tamjan sumnje. Prejeo sam se pobeda, pa više i ne osećam istinsku zvonjavu slave. Ne umem ni da se uplašim. Ne umem više ni da umem.