Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši.


ja-sam-ranije-ustupala-svoje-mesto-ali-sam-danas-posebno-umorna-umorna-sam-od-svog-posla-krojaice-i-bola-koji-oseam-u-i
roza parksjasamranijeustupalasvojemestoalidanasposebnoumornaumornaodsvogposlakrojačicebolakojiosećamduija samsam ranijeranije ustupalaustupala svojesvoje mestoali samsam danasdanas posebnoposebno umornaumorna samsam odod svogsvog poslaposla krojačicekrojačice ii bolabola kojikoji osećamosećam uu dušija sam ranijesam ranije ustupalaranije ustupala svojeustupala svoje mestoali sam danassam danas posebnodanas posebno umornaumorna sam odsam od svogod svog poslasvog posla krojačiceposla krojačice ikrojačice i bolai bola kojibola koji osećamkoji osećam uosećam u dušija sam ranije ustupalasam ranije ustupala svojeranije ustupala svoje mestoali sam danas posebnosam danas posebno umornaumorna sam od svogsam od svog poslaod svog posla krojačicesvog posla krojačice iposla krojačice i bolakrojačice i bola kojii bola koji osećambola koji osećam ukoji osećam u dušija sam ranije ustupala svojesam ranije ustupala svoje mestoali sam danas posebno umornaumorna sam od svog poslasam od svog posla krojačiceod svog posla krojačice isvog posla krojačice i bolaposla krojačice i bola kojikrojačice i bola koji osećami bola koji osećam ubola koji osećam u duši

Umorna sam od losih ljudi. Izdaja. Prevara. Slamanja srca. Povredjivanja. Umorna od osoba koje gledaju samo svoju korist. Dokle vise?!
umorna-sam-od-losih-ljudi-izdaja-prevara-slamanja-srca-povredjivanja-umorna-od-osoba-koje-gledaju-samo-svoju-korist-dokle-vise
Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.
um-jedno-posebno-mesto-i-sam-moze-stvoriti-raj-i-pakao-pakao-iz-raja