Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan.


ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan
džejms džojsjasamsutrailinekidrugibudućidanonotospremiodanasdanasjučeprethodnidanja samsam sutraili nekineki drugidrugi budućibudući danono štošto samsam spremiospremio danasja samsam danasdanas onoono štošto samsam spremiospremio jučeili nekineki prethodniprethodni danja sam sutraili neki drugineki drugi budućidrugi budući danono što samšto sam spremiosam spremio danasja sam danassam danas onodanas ono štoono što samšto sam spremiosam spremio jučeili neki prethodnineki prethodni danili neki drugi budućineki drugi budući danono što sam spremiošto sam spremio danasja sam danas onosam danas ono štodanas ono što samono što sam spremiošto sam spremio jučeili neki prethodni danili neki drugi budući danono što sam spremio danasja sam danas ono štosam danas ono što samdanas ono što sam spremioono što sam spremio juče

Nisam od onih naivaca koji jedva čekaju neki budući dan i raduju se rođendanima i novim godinama, naprotiv, meni već dugo smeta što vreme prolazi. -Đorđe Balašević
nisam-od-onih-naivaca-koji-jedva-ekaju-neki-budui-dan-i-raduju-se-roendanima-i-novim-godinama-naprotiv-meni-ve-dugo-smeta-to-vreme-prolazi
Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši. -Roza Parks
ja-sam-ranije-ustupala-svoje-mesto-ali-sam-danas-posebno-umorna-umorna-sam-od-svog-posla-krojaice-i-bola-koji-oseam-u-i