Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo.


ja-sam-uvek-kasnila-na-sastanke-ponekad-i-po-dva-sata-ja-sam-to-pokuala-promeniti-ali-stvari-koje-su-me-navodile-da-kasnim-inile-su-mi-preveliko
merlin monrojasamuvekkasnilanasastankeponekadpodvasatatopokualapromenitialistvarikojesumenavodiledakasnimčinilemiprevelikozadovoljstvoja samsam uvekuvek kasnilakasnila nana sastankesastanke –– ponekadponekad ii popo dvadva sataja sampokušala promenitiali stvaristvari kojekoje susu meme navodilenavodile dada kasnimkasnim činilečinile susu mimi prevelikopreveliko zadovoljstvoja sam uveksam uvek kasnilauvek kasnila nakasnila na sastankena sastanke –sastanke – ponekad– ponekad iponekad i poi po dvapo dva satasam to pokušalaali stvari kojestvari koje sukoje su mesu me navodileme navodile danavodile da kasnimda kasnim činilekasnim činile sučinile su misu mi prevelikomi preveliko zadovoljstvo

Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Uvek sam sebe smatrao za filmadžiju koji piše stvari koje treba sam da uradi. -Kventin Tarantino
uvek-sam-sebe-smatrao-za-filmadiju-koji-pie-stvari-koje-treba-sam-da-uradi
Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava. -Epikur
niti-jedno-zadovoljstvo-nije-zlo-ali-stvari-koje-ine-odreena-zadovoljstva-nameu-neprilike-mnogo-puta-vee-od-samih-zadovoljstava
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost