Ja sam zdrav i normalan, verovali ili ne, koliko god ovako lupeto. A to što vi koji me slušate ne razumete, to nije problem.


ja-sam-zdrav-i-normalan-verovali-ili-ne-koliko-god-ovako-lupeto-a-to-to-vi-koji-me-sluate-ne-razumete-to-nije-problem
duško koraćjasamzdravnormalanverovaliilinekolikogodovakolupetototovikojimesluatenerazumetenijeproblemja samsam zdravzdrav ii normalanverovali iliili nekoliko godgod ovakoovako lupetošto vivi kojikoji meme slušateslušate nene razumetenije problemja sam zdravsam zdrav izdrav i normalanverovali ili nekoliko god ovakogod ovako lupetoa to štošto vi kojivi koji mekoji me slušateme slušate neslušate ne razumeteja sam zdrav isam zdrav i normalankoliko god ovako lupetoa to što višto vi koji mevi koji me slušatekoji me slušate neme slušate ne razumeteja sam zdrav i normalana to što vi kojišto vi koji me slušatevi koji me slušate nekoji me slušate ne razumete

Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...
doktore-za-moju-kilau-koliko-moram-biti-visoka-negde-oko-4-metra-eto-moj-problem-to-sam-niska-a-svi-zapeli-debela-pa-debela
Ja sam bezvredan i siromašan čovek koji se trudi u toj umetnosti koju mu je dao njegov Gospodar kako bi produžio svoj život koliko god je to moguće. -Mikelanđelo Buonaroti
ja-sam-bezvredan-i-siromaan-ovek-koji-se-trudi-u-toj-umetnosti-koju-mu-dao-njegov-gospodar-kako-bi-produio-svoj-ivot-koliko-god-to-mogue
Da sam te upoznao, znam da bih te povredio ili ti mene, najbolje je ovako. -Čarls Bukovski
da-sam-te-upoznao-znam-da-bih-te-povredio-ili-ti-mene-najbolje-ovako
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Svaki normalan čovek, u stvari, normalan je samo delimično. -Sigmund Frojd
svaki-normalan-ovek-u-stvari-normalan-samo-delimino