Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.


ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
ričard prajorjasamoneželimdaumrembasasvimsamtonijeprevietotražimbilobilepoimamnekogakobrinemenizbogtogasamjamognovcaja samosamo nene želimželim dada umremumrem bašbaš sasvimsasvim samnije previšepreviše štošto tražimbilo bibi lepolepo dada imamimam nekoganekoga koko brinebrine oo menimeni zbogzbog togatoga koko samsam jane samosamo zbogzbog mogmog novcaja samo nesamo ne želimne želim daželim da umremda umrem bašumrem baš sasvimbaš sasvim samnije previše štopreviše što tražimbilo bi lepobi lepo dalepo da imamda imam nekogaimam nekoga konekoga ko brineko brine obrine o menio meni zbogmeni zbog togazbog toga kotoga ko samko sam jaa ne samone samo zbogsamo zbog mogzbog mog novca

Umorila sam se od brige za druge. Bilo bi fino da, za promjenu, neko počne da brine i o meni. -Milica Jakovljević MIR-JAM
umorila-sam-se-od-brige-za-druge-bilo-bi-fino-da-za-promjenu-neko-pone-da-brine-i-o-meni
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli