Ja se pojavim samo na 2 minuta da bi ljudi imali o cemu da pricaju! :P


ja-se-pojavim-samo-na-2-minuta-da-bi-ljudi-imali-o-cemu-da-pricaju-p
jasepojavimsamona2minutadabiljudiimalicemupricajuja sese pojavimpojavim samosamo naminuta dada bibi ljudiljudi imaliimali oo cemucemu dada pricajuja se pojavimse pojavim samopojavim samo nasamo na 2na 2 minuta2 minuta daminuta da bida bi ljudibi ljudi imaliljudi imali oimali o cemuo cemu dacemu da pricajuja se pojavim samose pojavim samo napojavim samo na 2samo na 2 minutana 2 minuta da2 minuta da biminuta da bi ljudida bi ljudi imalibi ljudi imali oljudi imali o cemuimali o cemu dao cemu da pricajuja se pojavim samo nase pojavim samo na 2pojavim samo na 2 minutasamo na 2 minuta dana 2 minuta da bi2 minuta da bi ljudiminuta da bi ljudi imalida bi ljudi imali obi ljudi imali o cemuljudi imali o cemu daimali o cemu da pricaju

Deset ljudi koji pricaju prave više buke od deset hiljada onih koji ćute. -Napoleon Bonaparta
deset-ljudi-koji-pricaju-prave-vie-buke-od-deset-hiljada-onih-koji-ute
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene
Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥
postoje-ljudi-koji-ti-za-pet-minuta-pokvare-ceo-dan-i-oni-s-kojima-provede-minut-a-poeli-da-traje-veno
Dopuštam da kleveću žene samo oni koji su mogli zaboraviti da su imali majku. -Ugo Foscolo
doputam-da-kleveu-ene-samo-oni-koji-su-mogli-zaboraviti-da-su-imali-majku
Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku. -Bertrand Rasel
dozvoljavam-da-kleveu-ene-samo-oni-koji-priznaju-da-su-zaboravili-kako-su-imali-majku