Ja smatram da bi trebalo da se osjećam povlašteno, što kraj sebe imam čovjeka kao što si ti.


ja-smatram-da-bi-trebalo-da-se-osjeam-povlateno-to-kraj-sebe-imam-ovjeka-kao-to-ti
paulo koeljojasmatramdabitrebaloseosjećampovlatenotokrajsebeimamčovjekakaotija smatramsmatram dada bibi trebalotrebalo dada sese osjećamosjećam povlaštenošto krajkraj sebesebe imamimam čovjekačovjeka kaokao štošto sisi tija smatram dasmatram da bida bi trebalobi trebalo datrebalo da seda se osjećamse osjećam povlaštenošto kraj sebekraj sebe imamsebe imam čovjekaimam čovjeka kaočovjeka kao štokao što sišto si tija smatram da bismatram da bi trebaloda bi trebalo dabi trebalo da setrebalo da se osjećamda se osjećam povlaštenošto kraj sebe imamkraj sebe imam čovjekasebe imam čovjeka kaoimam čovjeka kao štočovjeka kao što sikao što si tija smatram da bi trebalosmatram da bi trebalo dada bi trebalo da sebi trebalo da se osjećamtrebalo da se osjećam povlaštenošto kraj sebe imam čovjekakraj sebe imam čovjeka kaosebe imam čovjeka kao štoimam čovjeka kao što sičovjeka kao što si ti

Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja? -Erih From
ako-sam-ja-ono-to-imam-i-ako-onda-izgubim-to-to-imam-ko-sam-onda-ja
Rasizam je još uvek prisutan. Na nama je da pripremimo našu decu na ono što ih očekuje, a što bi trebalo da prevaziđemo. -Roza Parks
rasizam-jo-uvek-prisutan-na-nama-da-pripremimo-nau-decu-na-ono-to-ih-oekuje-a-to-bi-trebalo-da-prevaziemo