Ja smatram da pesnik nema ništa veća prava na mlada jedra tela od lokalnog mehaničara.


ja-smatram-da-pesnik-nema-vea-prava-na-mlada-jedra-tela-od-lokalnog-mehaniara
Čarls bukovskijasmatramdapesniknemanitavećapravanamladajedratelaodlokalnogmehaničaraja smatramsmatram dada pesnikpesnik nemanema ništaništa većaveća pravaprava nana mladamlada jedrajedra telatela odod lokalnoglokalnog mehaničaraja smatram dasmatram da pesnikda pesnik nemapesnik nema ništanema ništa većaništa veća pravaveća prava naprava na mladana mlada jedramlada jedra telajedra tela odtela od lokalnogod lokalnog mehaničaraja smatram da pesniksmatram da pesnik nemada pesnik nema ništapesnik nema ništa većanema ništa veća pravaništa veća prava naveća prava na mladaprava na mlada jedrana mlada jedra telamlada jedra tela odjedra tela od lokalnogtela od lokalnog mehaničaraja smatram da pesnik nemasmatram da pesnik nema ništada pesnik nema ništa većapesnik nema ništa veća pravanema ništa veća prava naništa veća prava na mladaveća prava na mlada jedraprava na mlada jedra telana mlada jedra tela odmlada jedra tela od lokalnogjedra tela od lokalnog mehaničara

Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše. -Nikolaj Velimirović
zavidi-li-ko-gubavome-ne-zavidi-zato-onda-poneko-zavidi-zlome-kad-zlo-vea-bolest-od-gube-guba-bolest-tela-a-zlo-bolest-e
Bez telesnog rada nema zdravog tela niti zdravih misli u glavi. -Lav Nikolajevič Tolstoj
bez-telesnog-rada-nema-zdravog-tela-niti-zdravih-misli-u-glavi
Postoje dve vrste sreće. Sreća tela i sreća duha. Između te dve vrste sreće veća je sreća duha. -Buda
postoje-dve-vrste-sree-srea-tela-i-srea-duha-izmeu-te-dve-vrste-sree-vea-srea-duha