Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.


ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Đorđe balaševićjaćutirećidasamoženjenimamdvojedecesretansveonakokakozamisliokadkrenemsamoapnutinauhokćerkidaoimepotebija ćuću titi rećireći dada samsam oženjenda imamimam dvojedvoje deceda samsam sretansretan ii dada jeje svesve onakoonako kakokako samsam zamisliokad krenemsamo ćuću titi šapnutišapnuti nana uhoda samsam kćerkikćerki daodao imeime popo tebija ću tiću ti rećiti reći dareći da samda sam oženjenda imam dvojeimam dvoje deceda sam sretansam sretan isretan i dai da jeda je sveje sve onakosve onako kakoonako kako samkako sam zamisliosamo ću tiću ti šapnutiti šapnuti našapnuti na uhoda sam kćerkisam kćerki daokćerki dao imedao ime poime po tebi

Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja.Uvijek sam mnogo radio, pisao, komponovao, svirao, pjevao, ali novca nisam mnogo zarađivao, nisam tezgario. Glavne novce sam zaradio vani. A, ovdje sam zarađivao skromno, onako za stubišnog svjetla. Niko mi nikada nije ništa dao, ni stipendiju ni stan niti kredit.Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam.Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.