Ja više ne mogu biti poslušan - jednom sam probao komandovanje i više ga ne mogu prepustiti drugome.


ja-vie-ne-mogu-biti-posluan-jednom-sam-probao-komandovanje-i-vie-ga-ne-mogu-prepustiti-drugome
napoleon bonapartajavienemogubitiposluanjednomsamprobaokomandovanjegaprepustitidrugomeja viševiše nene mogumogu bitibiti poslušanposlušanjednomjednom samsam probaoprobao komandovanjekomandovanje ii viševiše gaga nene mogumogu prepustitiprepustiti drugomeja više neviše ne mogune mogu bitimogu biti poslušanbiti poslušanjednom samjednom sam probaosam probao komandovanjeprobao komandovanje ikomandovanje i višei više gaviše ga nega ne mogune mogu prepustitimogu prepustiti drugomeja više ne moguviše ne mogu bitine mogu biti poslušanmogu biti poslušanjednom sam probaojednom sam probao komandovanjesam probao komandovanje iprobao komandovanje i višekomandovanje i više gai više ga neviše ga ne moguga ne mogu prepustitine mogu prepustiti drugomeja više ne mogu bitiviše ne mogu biti poslušanne mogu biti poslušanjednom sam probao komandovanjejednom sam probao komandovanje isam probao komandovanje i višeprobao komandovanje i više gakomandovanje i više ga nei više ga ne moguviše ga ne mogu prepustitiga ne mogu prepustiti drugome

Pronašla sam paradoks, da ako volite do bola, ne može biti više boli, samo više ljubavi. -Majka Tereza
prona-sam-paradoks-da-ako-volite-do-bola-ne-moe-biti-vie-boli-samo-vie-ljubavi
A jebem ti ove mišiće, više ni u kuću ne mogu ući :( xD
a-jebem-ti-ove-miie-vie-u-kuu-ne-mogu-ui-xd
Da, istina je da ja uvek preduzmem više nego što mogu da ostvarim. -Nikola Tesla
da-istina-da-ja-uvek-preduzmem-vie-nego-to-mogu-da-ostvarim