Ja zaista nemam puno da ti ponudim.. par toplih zagrljaja, čistu dušu i jedno maleno, ali verno srce.. imam i kofer pun ljubavi i dva jastuka, pomalo već stara.. ali se još oseća miris mojih snova.. nemam ja puno na dlanu.. par suza i jutarnju rosu kojom budim svoje lice.. jedan osmeh i oči pune nade.


ja-zaista-nemam-puno-da-ti-ponudim-toplih-zagrljaja-istu-u-i-jedno-maleno-ali-verno-srce-imam-i-kofer-pun-ljubavi-i-dva-jastuka-pomalo-ve-stara-ali
bob marlijazaistanemampunodatiponudimtoplihzagrljajačistuduujednomalenoalivernosrceimamkoferpunljubavidvajastukapomalovećstarasejoosećamirismojihsnovajanadlanusuzajutarnjurosukojombudimsvojelicejedanosmehočipunenadeja zaistazaista nemamnemam punopuno dada titi ponudimpar toplihtoplih zagrljajačistu dušudušu ii jednojedno malenoali vernoverno srceimam ii koferkofer punpun ljubaviljubavi ii dvadva jastukapomalo većveć staraali sese jošjoš osećaoseća mirismiris mojihmojih snovanemam jaja punopuno nana dlanupar suzasuza ii jutarnjujutarnju rosurosu kojomkojom budimbudim svojesvoje licejedan osmehosmeh ii očioči punepune nadeja zaista nemamzaista nemam punonemam puno dapuno da tida ti ponudimpar toplih zagrljajačistu dušu idušu i jednoi jedno malenoali verno srceimam i koferi kofer punkofer pun ljubavipun ljubavi iljubavi i dvai dva jastukapomalo već staraali se jošse još osećajoš oseća mirisoseća miris mojihmiris mojih snovanemam ja punoja puno napuno na dlanupar suza isuza i jutarnjui jutarnju rosujutarnju rosu kojomrosu kojom budimkojom budim svojebudim svoje licejedan osmeh iosmeh i očii oči puneoči pune nade

Čini se da ti i ja smo još dva odvojena sveta, neotkrivena … Sad bih dala za tebe što imam i što nemam, ali…
ini-se-da-ti-i-ja-smo-jo-dva-odvojena-sveta-neotkrivena-sad-bih-dala-za-tebe-to-imam-i-to-nemam-ali
Nase prijateljstvo se raspalo u komadice. Samo sam ti rekla par reci ti si pustila par suza i rekla mi ,,Zbogom Zauvek’,, Nisam znala da ce dotle doci. ...
nase-prijateljstvo-se-raspalo-u-komadice-samo-sam-ti-rekla-reci-ti-pustila-suza-i-rekla-mi-zbogom-zauvek-nisam-znala-da-dotle-doci
Ja stvarno nemam ljubav kome da dam, ali i nemam nikoga ko to zaslužuje. -Čarls Bukovski
ja-stvarno-nemam-ljubav-kome-da-dam-ali-i-nemam-nikoga-ko-to-zasluuje