Jadan je onaj, koji nema dijela od Boga.


jadan-onaj-koji-nema-dijela-od-boga
hrvatske poslovicejadanonajkojinemadijelaodbogajadan jeje onajkoji nemanema dijeladijela odod bogajadan je onajkoji nema dijelanema dijela oddijela od bogakoji nema dijela odnema dijela od bogakoji nema dijela od boga

Jadan je onaj ko živi bez ideala.Jadan je onaj u kojem nije ostalo ništa od deteta.Moguće je ne imenovati Boga, ne izgovoriti tu reč, ali je nemogućno ne priznavati ga. Ničega nema ako njega nema.Boj se Boga, ali i onog koji se Boga ne boji.Idealan muž je onaj koji ne pije, ne karta se, ne okreće se za drugim ženama, ne prepire se i- nema ga.Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi.