Je l’ možeš samo da legneš pored mene i zagrliš me? Staviš ruke oko mog struka i privučeš me bliže sebi i tražiš da ti kažem sve? I da slušaš? Ali ...


je-l-moe-samo-da-legne-pored-mene-i-zagrli-me-stavi-ruke-oko-mog-struka-i-privue-me-blie-sebi-i-trai-da-ti-kaem-sve-i-da-slua-ali
l’možesamodalegneporedmenezagrlimestavirukeokomogstrukaprivučemebližesebitražitikažemsvesluaalil’ možešmožeš samosamo dada legnešlegneš poredpored menemene ii zagrlišzagrliš mestaviš rukeruke okooko mogmog strukastruka ii privučešprivučeš meme bližebliže sebisebi ii tražištražiš dada titi kažemkažem svei dada slušašalije l’ možešl’ možeš samomožeš samo dasamo da legnešda legneš poredlegneš pored menepored mene imene i zagrliši zagrliš mestaviš ruke okoruke oko mogoko mog strukamog struka istruka i privučeši privučeš meprivučeš me bližeme bliže sebibliže sebi isebi i tražiši tražiš datražiš da tida ti kažemti kažem svei da slušaš

Ali i kad ćutim ja govorim u sebi, a ono što kažem glasno samo je krnjatak od toga. -Matija Bećković
ali-i-kad-utim-ja-govorim-u-sebi-a-ono-to-kaem-glasno-samo-krnjatak-od-toga
Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči. -Ivo Andrić
niko-nije-hteo-da-me-slua-i-to-me-muilo-sad-kad-sam-zaao-u-godine-svi-trae-od-mene-da-im-govorim-o-sebi-a-ja-ne-mogu-rei-da-kaem-i-to-me-mui