jebes tu ljubav ako se niste izbrisali sa fesa bar 10 puta :)))))


jebes-ljubav-ako-se-niste-izbrisali-fesa-bar-10-puta
jebesljubavakosenisteizbrisalifesabar10putajebes tutu ljubavljubav akoako sese nisteniste izbrisaliizbrisali sasa fesafesa barbar 1010 putajebes tu ljubavtu ljubav akoljubav ako seako se nistese niste izbrisaliniste izbrisali saizbrisali sa fesasa fesa barfesa bar 10bar 10 putajebes tu ljubav akotu ljubav ako seljubav ako se nisteako se niste izbrisalise niste izbrisali saniste izbrisali sa fesaizbrisali sa fesa barsa fesa bar 10fesa bar 10 putajebes tu ljubav ako setu ljubav ako se nisteljubav ako se niste izbrisaliako se niste izbrisali sase niste izbrisali sa fesaniste izbrisali sa fesa barizbrisali sa fesa bar 10sa fesa bar 10 puta

Jebes ljubav ako se niste brisali iz prijatelja! :)
jebes-ljubav-ako-se-niste-brisali-iz-prijatelja
…ako niste zadovoljni sobom…idite u predsoblje…
ako-niste-zadovoljni-sobomidite-u-predsoblje
Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi. -Bernard Shaw
opasno-da-budete-iskreni-ako-niste-i-glupi
Za sve što niste mogli recite da niste hteli. -Duško Radović
za-sve-to-niste-mogli-recite-da-niste-hteli
Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xD
boe-ako-me-ne-moe-uiniti-mravom-bar-udebljaj-sve-ostalexd