Jedan ili dva telefonska poziva tokom dana pomažu ti da preguraš radni dan i uvek ti vrate osmeh na lice. U njihovom prisustvu ne osećaš potrebu za neprekidnom pričom, već se osećaš zadovoljnim što su u blizini.


jedan-ili-dva-telefonska-poziva-tokom-dana-pomau-ti-da-pregura-radni-dan-i-uvek-ti-vrate-osmeh-na-lice-u-njihovom-prisustvu-ne-osea-potrebu-za
bob marlijedanilidvatelefonskapozivatokomdanapomažutidapreguraradnidanuvekvrateosmehnalicenjihovomprisustvuneosećapotrebuzaneprekidnompričomvećsezadovoljnimtosublizinijedan iliili dvadva telefonskatelefonska pozivapoziva tokomtokom danadana pomažupomažu titi dada pregurašpreguraš radniradni dandan ii uvekuvek titi vratevrate osmehosmeh nana liceu njihovomnjihovom prisustvuprisustvu nene osećašosećaš potrebupotrebu zaza neprekidnomneprekidnom pričomveć sese osećašosećaš zadovoljnimzadovoljnim štošto susu uu blizinijedan ili dvaili dva telefonskadva telefonska pozivatelefonska poziva tokompoziva tokom danatokom dana pomažudana pomažu tipomažu ti dati da pregurašda preguraš radnipreguraš radni danradni dan idan i uveki uvek tiuvek ti vrateti vrate osmehvrate osmeh naosmeh na liceu njihovom prisustvunjihovom prisustvu neprisustvu ne osećašne osećaš potrebuosećaš potrebu zapotrebu za neprekidnomza neprekidnom pričomveć se osećašse osećaš zadovoljnimosećaš zadovoljnim štozadovoljnim što sušto su usu u blizini

Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj
Stvari koje krijete uvek vam se vrate u lice.
stvari-koje-krijete-uvek-vam-se-vrate-u-lice
Jedna od dobrih strana muzike je što kada te pogodi, ne osećaš bol. -Bob Marli
jedna-od-dobrih-strana-muzike-to-kada-te-pogodi-ne-osea-bol