Jedan novinar je pitao stari par: Kako ste uspeli ostati zajedno čak 65 godina? Žena je odgovorila: Mi smo rođeni u vreme kada je ono što je ...


jedan-novinar-pitao-stari-kako-ste-uspeli-ostati-zajedno-ak-65-godina-ena-odgovorila-mi-smo-roeni-u-vreme-kada-ono-to
jedannovinarpitaostarikakosteuspeliostatizajednočak65godinaŽenaodgovorilamismorođenivremekadaonotojedan novinarnovinar jeje pitaopitao staristari parkako steste uspeliuspeli ostatiostati zajednozajedno čakčak 6565 godinaŽena jeje odgovorilami smosmo rođenirođeni uu vremevreme kadakada jeje onoono štošto jejedan novinar jenovinar je pitaoje pitao staripitao stari parkako ste uspeliste uspeli ostatiuspeli ostati zajednoostati zajedno čakzajedno čak 65čak 65 godinaŽena je odgovorilami smo rođenismo rođeni urođeni u vremeu vreme kadavreme kada jekada je onoje ono štoono što ješto jejedan novinar je pitaonovinar je pitao starije pitao stari parkako ste uspeli ostatiste uspeli ostati zajednouspeli ostati zajedno čakostati zajedno čak 65zajedno čak 65 godinami smo rođeni usmo rođeni u vremerođeni u vreme kadau vreme kada jevreme kada je onokada je ono štoje ono što jeono što jejedan novinar je pitao starinovinar je pitao stari parkako ste uspeli ostati zajednoste uspeli ostati zajedno čakuspeli ostati zajedno čak 65ostati zajedno čak 65 godinami smo rođeni u vremesmo rođeni u vreme kadarođeni u vreme kada jeu vreme kada je onovreme kada je ono štokada je ono što jeje ono što je

Svi smo mi rođeni ludi; neki čak i ostanu takvi. -Semjuel Beket
svi-smo-mi-roeni-ludi-neki-ak-i-ostanu-takvi
Dolaziti zajedno je početak, ostati zajedno je napredak, raditi zajedno je uspeh. -Henri  Ford
dolaziti-zajedno-poetak-ostati-zajedno-napredak-raditi-zajedno-uspeh
Da li ti je poznato ono kada se dopisujes sa nekim, nakon nekog vremena se skontate, provodite vreme zajedno, uzivate, smejete se, svadjate :)& ...
da-li-ti-poznato-ono-kada-se-dopisujes-nekim-nakon-nekog-vremena-se-skontate-provodite-vreme-zajedno-uzivate-smejete-se-svadjate