Jedini istinski osećaj sigurnosti u životu proizilazi iz spoznaje da se svakoga dana na neki način usavršavamo.


jedini-istinski-oseaj-sigurnosti-u-ivotu-proizilazi-iz-spoznaje-da-se-svakoga-dana-na-neki-nain-usavravamo
entoni robinsjediniistinskiosećajsigurnostiživotuproizilaziizspoznajedasesvakogadanananekinačinusavravamojedini istinskiistinski osećajosećaj sigurnostisigurnosti uu životuživotu proizilaziproizilazi iziz spoznajespoznaje dada sese svakogasvakoga danadana nana nekineki načinnačin usavršavamojedini istinski osećajistinski osećaj sigurnostiosećaj sigurnosti usigurnosti u životuu životu proizilaziživotu proizilazi izproizilazi iz spoznajeiz spoznaje daspoznaje da seda se svakogase svakoga danasvakoga dana nadana na nekina neki načinneki način usavršavamojedini istinski osećaj sigurnostiistinski osećaj sigurnosti uosećaj sigurnosti u životusigurnosti u životu proizilaziu životu proizilazi izživotu proizilazi iz spoznajeproizilazi iz spoznaje daiz spoznaje da sespoznaje da se svakogada se svakoga danase svakoga dana nasvakoga dana na nekidana na neki načinna neki način usavršavamojedini istinski osećaj sigurnosti uistinski osećaj sigurnosti u životuosećaj sigurnosti u životu proizilazisigurnosti u životu proizilazi izu životu proizilazi iz spoznaježivotu proizilazi iz spoznaje daproizilazi iz spoznaje da seiz spoznaje da se svakogaspoznaje da se svakoga danada se svakoga dana nase svakoga dana na nekisvakoga dana na neki načindana na neki način usavršavamo

Sunce je novo svakoga novog dana. -Heraklit
sunce-novo-svakoga-novog-dana
Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem. -Džon Kliz
jedini-nain-da-dobijem-glavnu-ulogu-da-sam-napiem
Jedini način da se rešim strahova je da napravim filmove o njima. -Alfred Hičkok
jedini-nain-da-se-reim-strahova-da-napravim-filmove-o-njima
Jedini način za oblikovanje budućnosti leži u točnoj predodžbi o njoj. -Ovidije
jedini-nain-za-oblikovanje-budunosti-i-u-tonoj-predodbi-o-njoj
Jedini način da američke žene dobiju toliko željenu ravnopravnost jeste da se odreknu nekih svojih prava. -Doroti Parker
jedini-nain-da-amerike-ene-dobiju-toliko-eljenu-ravnopravnost-jeste-da-se-odreknu-nekih-svojih-prava