Jedini način da američke žene dobiju toliko željenu ravnopravnost jeste da se odreknu nekih svojih prava.


jedini-nain-da-amerike-ene-dobiju-toliko-eljenu-ravnopravnost-jeste-da-se-odreknu-nekih-svojih-prava
doroti parkerjedininačindaameričkeženedobijutolikoželjenuravnopravnostjesteseodreknunekihsvojihpravajedini načinnačin dada američkeameričke ženežene dobijudobiju tolikotoliko željenuželjenu ravnopravnostravnopravnost jestejeste dada sese odreknuodreknu nekihnekih svojihsvojih pravajedini način danačin da američkeda američke ženeameričke žene dobijužene dobiju tolikodobiju toliko željenutoliko željenu ravnopravnostželjenu ravnopravnost jesteravnopravnost jeste dajeste da seda se odreknuse odreknu nekihodreknu nekih svojihnekih svojih pravajedini način da američkenačin da američke ženeda američke žene dobijuameričke žene dobiju tolikožene dobiju toliko željenudobiju toliko željenu ravnopravnosttoliko željenu ravnopravnost jesteželjenu ravnopravnost jeste daravnopravnost jeste da sejeste da se odreknuda se odreknu nekihse odreknu nekih svojihodreknu nekih svojih pravajedini način da američke ženenačin da američke žene dobijuda američke žene dobiju tolikoameričke žene dobiju toliko željenužene dobiju toliko željenu ravnopravnostdobiju toliko željenu ravnopravnost jestetoliko željenu ravnopravnost jeste daželjenu ravnopravnost jeste da seravnopravnost jeste da se odreknujeste da se odreknu nekihda se odreknu nekih svojihse odreknu nekih svojih prava

Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna. -Monteskje
jedini-nain-da-ena-bude-verna-jeste-da-bude-zaljubljena-ili-runa
Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza. -Žan-Žak Ruso
odrei-se-slobode-znai-odrei-se-svog-ljudskog-dostojanstva-odrei-se-svojih-ljudskih-prava-pa-ak-se-odrei-i-svojih-obaveza
Jedini način da se rešim strahova je da napravim filmove o njima. -Alfred Hičkok
jedini-nain-da-se-reim-strahova-da-napravim-filmove-o-njima
Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem. -Džon Kliz
jedini-nain-da-dobijem-glavnu-ulogu-da-sam-napiem
Jedini način za oblikovanje budućnosti leži u točnoj predodžbi o njoj. -Ovidije
jedini-nain-za-oblikovanje-budunosti-i-u-tonoj-predodbi-o-njoj