Jedini način da obavežemo ljude da govore dobro o nama  je da im činimo dobro.


jedini-nain-da-obaveemo-ljude-da-govore-dobro-o-nama-da-im-inimo-dobro
volterjedininačindaobavežemoljudegovoredobronamaimčinimodobrojedini načinnačin dada obavežemoobavežemo ljudeljude dada govoregovore dobrodobro oo namanamaje dada imim činimočinimo dobrojedini način danačin da obavežemoda obavežemo ljudeobavežemo ljude daljude da govoreda govore dobrogovore dobro odobro o namao namanama jeje daje da imda im činimoim činimo dobrojedini način da obavežemonačin da obavežemo ljudeda obavežemo ljude daobavežemo ljude da govoreljude da govore dobroda govore dobro ogovore dobro o namadobro o namao nama jenama je daje da imje da im činimoda im činimo dobrojedini način da obavežemo ljudenačin da obavežemo ljude dada obavežemo ljude da govoreobavežemo ljude da govore dobroljude da govore dobro oda govore dobro o namagovore dobro o namadobro o nama jeo nama je danama je da imje da im činimoje da im činimo dobro

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti. -Meša Selimović
lake-nagovoriti-ljude-na-zlo-i-mrnju-nego-na-dobro-i-ljubav-zlo-privlano-i-blie-ljudskoj-prirodi-za-dobro-i-ljubav-treba-izrasti-treba-se-pomuiti
Živetćemo dobro živimo li pošteno i ne činimo li ono zbog čega druge osuđujemo. -Tales
ivetemo-dobro-ivimo-li-poteno-i-ne-inimo-li-ono-zbog-ega-druge-osuujemo
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro