Jedini način za oblikovanje budućnosti leži u točnoj predodžbi o njoj.


jedini-nain-za-oblikovanje-budunosti-i-u-tonoj-predodbi-o-njoj
ovidijejedininačinzaoblikovanjebudućnostiležitočnojpredodžbinjojjedini načinnačin zaza oblikovanjeoblikovanje budućnostibudućnosti ležileži uu točnojtočnoj predodžbipredodžbi oo njojjedini način zanačin za oblikovanjeza oblikovanje budućnostioblikovanje budućnosti ležibudućnosti leži uleži u točnoju točnoj predodžbitočnoj predodžbi opredodžbi o njojjedini način za oblikovanjenačin za oblikovanje budućnostiza oblikovanje budućnosti ležioblikovanje budućnosti leži ubudućnosti leži u točnojleži u točnoj predodžbiu točnoj predodžbi otočnoj predodžbi o njojjedini način za oblikovanje budućnostinačin za oblikovanje budućnosti ležiza oblikovanje budućnosti leži uoblikovanje budućnosti leži u točnojbudućnosti leži u točnoj predodžbileži u točnoj predodžbi ou točnoj predodžbi o njoj

Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem. -Džon Kliz
jedini-nain-da-dobijem-glavnu-ulogu-da-sam-napiem
Jedini način da se rešim strahova je da napravim filmove o njima. -Alfred Hičkok
jedini-nain-da-se-reim-strahova-da-napravim-filmove-o-njima
Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način. -Salman Rušdi
odgovor-na-religiju-nije-nestanak-religije-vec-razmiljanje-o-njoj-na-drugi-nain-biti-deo-nje-na-drugi-nain
Jedini istinski osećaj sigurnosti u životu proizilazi iz spoznaje da se svakoga dana na neki način usavršavamo. -Entoni Robins
jedini-istinski-oseaj-sigurnosti-u-ivotu-proizilazi-iz-spoznaje-da-se-svakoga-dana-na-neki-nain-usavravamo
Jedini način da američke žene dobiju toliko željenu ravnopravnost jeste da se odreknu nekih svojih prava. -Doroti Parker
jedini-nain-da-amerike-ene-dobiju-toliko-eljenu-ravnopravnost-jeste-da-se-odreknu-nekih-svojih-prava