Jedini način za oblikovanje budućnosti leži u točnoj predodžbi o njoj.


jedini-nain-za-oblikovanje-budunosti-i-u-tonoj-predodbi-o-njoj
ovidijejedininačinzaoblikovanjebudućnostiležitočnojpredodžbinjojjedini načinnačin zaza oblikovanjeoblikovanje budućnostibudućnosti ležileži uu točnojtočnoj predodžbipredodžbi oo njojjedini način zanačin za oblikovanjeza oblikovanje budućnostioblikovanje budućnosti ležibudućnosti leži uleži u točnoju točnoj predodžbitočnoj predodžbi opredodžbi o njojjedini način za oblikovanjenačin za oblikovanje budućnostiza oblikovanje budućnosti ležioblikovanje budućnosti leži ubudućnosti leži u točnojleži u točnoj predodžbiu točnoj predodžbi otočnoj predodžbi o njojjedini način za oblikovanje budućnostinačin za oblikovanje budućnosti ležiza oblikovanje budućnosti leži uoblikovanje budućnosti leži u točnojbudućnosti leži u točnoj predodžbileži u točnoj predodžbi ou točnoj predodžbi o njoj

Svaki nagon koji nastojimo da prigušimo neprestano kljuca u mislima i truje nas. Telo greši jednom i onda je s gresima završeno, jer je rad način pročišćenja. Jedini način da se čovek otarasi iskušenja jeste da mu popusti.Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem.Jedini način da se rešim strahova je da napravim filmove o njima.Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način.Jedini istinski osećaj sigurnosti u životu proizilazi iz spoznaje da se svakoga dana na neki način usavršavamo.Jedini način da američke žene dobiju toliko željenu ravnopravnost jeste da se odreknu nekih svojih prava.