Jedna budala baci kamen u bunar, tri stotine pametnih ne može ga izvaditi.


jedna-budala-baci-kamen-u-bunar-tri-stotine-pametnih-ne-moe-ga-izvaditi
narodne poslovicejednabudalabacikamenbunartristotinepametnihnemožegaizvaditijedna budalabudala bacibaci kamenkamen uu bunartri stotinestotine pametnihpametnih nene možemože gaga izvaditijedna budala bacibudala baci kamenbaci kamen ukamen u bunartri stotine pametnihstotine pametnih nepametnih ne možene može gamože ga izvaditijedna budala baci kamenbudala baci kamen ubaci kamen u bunartri stotine pametnih nestotine pametnih ne možepametnih ne može gane može ga izvaditijedna budala baci kamen ubudala baci kamen u bunartri stotine pametnih ne možestotine pametnih ne može gapametnih ne može ga izvaditi

Pametni ljudi vise nauce od budala, nego budale od pametnih ljudi.Svaka budala može kritikovati, osuđivati i žaliti se - a većina budala to i radi.Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dvije ljudi se nekako mogu izliječiti, od treće nikako. Vlast je najveći porok. Zbog nje se gine, zbog nje se gubi ljudski lik. Neodoljiva je, kao čarobni kamen, jer pribavlja moć.Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.Jedna ruka se ni u moru sama ne može umiti.Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj.