Jedna žena razume kada joj je neki muškarac važan. Da li su i oni sposobni za tu vrstu razumevanja?


jedna-ena-razume-kada-joj-neki-mukarac-vaan-da-li-su-i-oni-sposobni-za-vrstu-razumevanja
paulo koeljojednaženarazumekadajojnekimukaracvažandalisuonisposobnizavrsturazumevanjajedna ženažena razumerazume kadakada jojjoj jeje nekineki muškaracmuškarac važanda lili susu ii onioni sposobnisposobni zaza tutu vrstuvrstu razumevanjajedna žena razumežena razume kadarazume kada jojkada joj jejoj je nekije neki muškaracneki muškarac važanda li suli su isu i onii oni sposobnioni sposobni zasposobni za tuza tu vrstutu vrstu razumevanjajedna žena razume kadažena razume kada jojrazume kada joj jekada joj je nekijoj je neki muškaracje neki muškarac važanda li su ili su i onisu i oni sposobnii oni sposobni zaoni sposobni za tusposobni za tu vrstuza tu vrstu razumevanjajedna žena razume kada jojžena razume kada joj jerazume kada joj je nekikada joj je neki muškaracjoj je neki muškarac važanda li su i onili su i oni sposobnisu i oni sposobni zai oni sposobni za tuoni sposobni za tu vrstusposobni za tu vrstu razumevanja

Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.
ne-zove-ona-razume-ne-pie-joj-ona-razume-nema-vremena-za-nju-ona-razume-ako-vidi-s-nekim-drugim-treba-razumeti
Ko razume geometriju poseduje moć razumevanja sveta. -Galileo Galilej
ko-razume-geometriju-poseduje-mo-razumevanja-sveta
Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena. -Koko Šanel
jedna-me-mlada-ena-pitala-gde-da-nanese-parfem-rekla-sam-joj-da-ga-stavi-gde-god-eli-biti-poljubljena
Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…
potrebno-jednom-oveku-jedna-ruka-koju-moe-da-stegne-i-jedno-srce-koje-e-moi-da-ga-razume