Jedno je reći: “Ne sviđa mi se to što si mi rekao i smatram to nepristojnim i uvredljivim” ali u  momentu kada koristite nasilje kao odgovor, dižete sve na drugi nivo, gde gubite sav kredibilitet koji ste imali.


jedno-rei-ne-svia-mi-se-to-to-mi-rekao-i-smatram-to-nepristojnim-i-uvredljivim-ali-u-momentu-kada-koristite-nasilje-kao-odgovor-diete-sve-na-drugi
salman rušdijednoreći“nesviđamisetotorekaosmatramnepristojnimuvredljivim”ali momentukadakoristitenasiljekaoodgovordižetesvenadruginivogdegubitesavkredibilitetkojisteimalijedno jeje reći“ne sviđasviđa mimi sešto sisi mimi rekaorekao ii smatramnepristojnim ii uvredljivim”uvredljivim” aliali uu  momentu momentu kadakada koristitekoristite nasiljenasilje kaokao odgovordižete svesve nana drugidrugi nivogde gubitegubite savsav kredibilitetkredibilitet kojikoji steste imalijedno je reći“ne sviđa misviđa mi sese to štošto si misi mi rekaomi rekao irekao i smatramsmatram to nepristojnimnepristojnim i uvredljivim”i uvredljivim” aliuvredljivim” ali uali u  momentuu  momentu kada momentu kada koristitekada koristite nasiljekoristite nasilje kaonasilje kao odgovordižete sve nasve na drugina drugi nivogde gubite savgubite sav kredibilitetsav kredibilitet kojikredibilitet koji stekoji ste imali

Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Onaj osećaj kad slučajno rešite problem koji vas muči danima i za koji ste polako počeli da dižete ruke. ;)Ima ljudi koji se dosledno lišavaju svake jestive, pitke i dimne tvari koja je na iole lošem glasu. To je cena koju plaćaju da ostanu zdravi. A zdravlje je sve što za nju dobiju. Ja to stvarno ne razumem! To je kao da date sav imetak za kravu na umoru.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...