Jedno je svojstvo genija u tome da njegova misao ne kroči putevima što ih je utrla gomila.


jedno-svojstvo-genija-u-tome-da-njegova-misao-ne-kroi-putevima-to-ih-utrla-gomila
stendaljednosvojstvogenijatomedanjegovamisaonekročiputevimatoihutrlagomilajedno jeje svojstvosvojstvo genijagenija uu tometome dada njegovanjegova misaomisao nene kročikroči putevimaputevima štošto ihih jeje utrlautrla gomilajedno je svojstvoje svojstvo genijasvojstvo genija ugenija u tomeu tome datome da njegovada njegova misaonjegova misao nemisao ne kročine kroči putevimakroči putevima štoputevima što ihšto ih jeih je utrlaje utrla gomilajedno je svojstvo genijaje svojstvo genija usvojstvo genija u tomegenija u tome dau tome da njegovatome da njegova misaoda njegova misao nenjegova misao ne kročimisao ne kroči putevimane kroči putevima štokroči putevima što ihputevima što ih ješto ih je utrlaih je utrla gomilajedno je svojstvo genija uje svojstvo genija u tomesvojstvo genija u tome dagenija u tome da njegovau tome da njegova misaotome da njegova misao neda njegova misao ne kročinjegova misao ne kroči putevimamisao ne kroči putevima štone kroči putevima što ihkroči putevima što ih jeputevima što ih je utrlašto ih je utrla gomila

Da bi sebe slijedio, da bi vidio kako njegova misao djeluje, čovjek mora biti izuzetno budan. -Jiddu Krishnamurti
da-bi-sebe-slijedio-da-bi-vidio-kako-njegova-misao-djeluje-ovjek-mora-biti-izuzetno-budan
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Nikad nisam upoznao genija. Za mene je genijalan čovek onaj koji je odličan u nečemu što mrzi – Bilo ko može biti dobar u nečemu što voli – samo je pitanje pronalaska ideje. -Klint Istvud
nikad-nisam-upoznao-genija-za-mene-genijalan-ovek-onaj-koji-odlian-u-neemu-to-mrzi-bilo-ko-moe-biti-dobar-u-neemu-to-voli-samo-pitanje-pronalaska
Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. -Meša Selimović
grjene-misli-su-kao-vjetar-tko-e-ih-zaustaviti-u-emu-pobonost-ako-nema-iskuenja-koja-se-savladavaju-ovjek-nije-bog-i-njegova-snaga-ba-u-tome-da