Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.


jednog-dana-zastaete-negde-na-sred-neke-dobro-poznate-ulice-pogledaete-u-nebo-i-razumeete-zato-se-sve-ba-tako-desilo-duboko-ete-udahnuti-novi-ivot-i
Đorđe balaševićjednogdanazastaćetenegdenasrednekedobropoznateulicepogledaćeteneborazumećetezatosesvebatakodesilodubokoćeteudahnutinoviživothrabrimkoracimakrenutidaljenajzadshvatitidapreviekratakbistebilinesretnijednog danadana zastaćetezastaćete negdenegde nana sredsred nekeneke dobrodobro poznatepoznate ulicepogledaćete uu nebonebo ii razumećeterazumećete zaštozašto sese svesve bašbaš takotako desiloduboko ćetećete udahnutiudahnuti novinovi životživot ii hrabrimhrabrim koracimakoracima krenutikrenuti daljei najzadnajzad shvatitishvatiti dada jeje životživot previšepreviše kratakkratak dada bistebiste bilibili nesretnijednog dana zastaćetedana zastaćete negdezastaćete negde nanegde na sredna sred nekesred neke dobroneke dobro poznatedobro poznate ulicepogledaćete u nebou nebo inebo i razumećetei razumećete zaštorazumećete zašto sezašto se svese sve bašsve baš takobaš tako desiloduboko ćete udahnutićete udahnuti noviudahnuti novi životnovi život iživot i hrabrimi hrabrim koracimahrabrim koracima krenutikoracima krenuti daljei najzad shvatitinajzad shvatiti dashvatiti da jeda je životje život previšeživot previše kratakpreviše kratak dakratak da bisteda biste bilibiste bili nesretni

Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete? -Sun Cu
biste-sve-bili-u-stanju-da-uradite-kada-biste-uradili-sve-to-moete
Jednog dana ces se probuditi i shvatiti koliko ti je stalo do mene. Kad taj dan dodje, ja cu se buditi pored nekog, ko to vec zna…
jednog-dana-se-probuditi-i-shvatiti-koliko-ti-stalo-do-mene-kad-taj-dan-dodje-ja-cu-se-buditi-pored-nekog-ko-to-vec-zna