Jednom mi je jedna mudra zena rekla: Kad god ti se ucini da si se sama izvukla iz neke zamrsene i teske situacije, budi sigurna da to nisi ucinila svojim ...


jednom-mi-jedna-mudra-zena-rekla-kad-god-ti-se-ucini-da-se-sama-izvukla-iz-neke-zamrsene-i-teske-situacije-budi-sigurna-da-to-nisi-ucinila-svojim
jednommijednamudrazenareklakadgodtiseucinidasamaizvuklaiznekezamrseneteskesituacijebudisigurnatonisiucinilasvojimjednom mimi jeje jednajedna mudramudra zenazena reklakad godgod titi sese uciniucini dada sisi sese samasama izvuklaizvukla iziz nekeneke zamrsenezamrsene ii tesketeske situacijebudi sigurnasigurna danisi ucinilaucinila svojimsvojimjednom mi jemi je jednaje jedna mudrajedna mudra zenamudra zena reklakad god tigod ti seti se ucinise ucini daucini da sida si sesi se samase sama izvuklasama izvukla izizvukla iz nekeiz neke zamrseneneke zamrsene izamrsene i teskei teske situacijebudi sigurna dada to nisinisi ucinila svojimucinila svojim

Jednom su ga pitali :  Sta je najvrednije sto je neka zena ucinila za tebe ?!   Nosila me 9 mjeseci u sebi  – Odgovorio je !
jednom-su-ga-pitali-sta-najvrednije-sto-neka-zena-ucinila-za-tebe-nosila-me-9-mjeseci-u-sebi-odgovorio
Mudri ljudi, ako se uspeju izvući iz neke ružne situacije, dobro će paziti da u nju ponovno ne upadnu. -Ezop
mudri-ljudi-ako-se-uspeju-izvui-iz-neke-rune-situacije-dobro-e-paziti-da-u-nju-ponovno-ne-upadnu
Nisam rekla LEP SI, nego SLEP SI, a nisi valjda i gluv!!!?
nisam-rekla-lep-si-nego-slep-si-a-nisi-valjda-i-gluv
Jedri svojim smerom i budi spreman kad kucne čas. -Ernest Hemingvej
jedri-svojim-smerom-i-budi-spreman-kad-kucne-as
Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar. -Agata Kristi
ponekad-me-divlje-poraavajue-teko-ovlada-tuga-ali-kroz-sve-to-uvek-ostajem-sigurna-da-biti-iv-jedna-divna-stvar
Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena. -Koko Šanel
jedna-me-mlada-ena-pitala-gde-da-nanese-parfem-rekla-sam-joj-da-ga-stavi-gde-god-eli-biti-poljubljena