Jednom sam ja, Čuang Ce, sanjao da sam leptir. Lepršajući naokolo, srećan i veseo, radio sam šta mi se prohte. Ne bejah svestan da sam Čuang Ce. Odjednom, probudih se, i gle, ponovo bejah Čuang Ce. Sada ne znam jesam li čovek koji je sanjao da je leptir, ili leptir koji sanja da je čovek? Između čoveka i leptira mora postojati razlika! To je ono što se naziva preobražaj stvari.


jednom-sam-ja-uang-ce-sanjao-da-sam-leptir-leprajui-naokolo-srean-i-veseo-radio-sam-mi-se-prohte-ne-bejah-svestan-da-sam-uang-ce-odjednom-probudih-se
Čuang cejednomsamjaČuangsanjaodaleptirleprajućinaokolosrećanveseoradiotamiseprohtenebejahsvestanodjednomprobudihsegleponovosadaneznamjesamličovekkojileptirilileptirsanjačovekizmeđučovekaleptiramorapostojatirazlikatoonotonazivapreobražajstvarijednom samsam jaČuang cesanjao dada samsam leptirlepršajući naokolosrećan ii veseoradio samsam štašta mimi sese prohtene bejahbejah svestansvestan dada samsam ČuangČuang ceprobudih sei gleponovo bejahbejah ČuangČuang cesada nene znamznam jesamjesam lili čovekčovek kojikoji jeje sanjaosanjao dada jeje leptirili leptirleptir kojikoji sanjasanja dada jeje čovekizmeđu čovekačoveka ii leptiraleptira moramora postojatipostojati razlikaje onoono štošto sese nazivanaziva preobražajpreobražaj stvarijednom sam jasanjao da samda sam leptirsrećan i veseoradio sam štasam šta mišta mi semi se prohtene bejah svestanbejah svestan dasvestan da samda sam Čuangsam Čuang ceponovo bejah Čuangbejah Čuang cesada ne znamne znam jesamznam jesam lijesam li čovekli čovek kojičovek koji jekoji je sanjaoje sanjao dasanjao da jeda je leptirili leptir kojileptir koji sanjakoji sanja dasanja da jeda je čovekizmeđu čoveka ičoveka i leptirai leptira moraleptira mora postojatimora postojati razlikaje ono štoono što sešto se nazivase naziva preobražajnaziva preobražaj stvari

Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Šta si ti, ti si slučajnost rođenja; šta sam ja, ja sam koji jesam. Ovde postoji i postojaće na hiljade prinčeva; ali je samo jedan Betoven. -Ludvig van Betoven
ti-ti-sluajnost-roenja-sam-ja-ja-sam-koji-jesam-ovde-postoji-i-postojae-na-hiljade-prineva-ali-samo-jedan-betoven
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam