Jednom sam poželeo da me ti nazoveš kad budem sam. I kada budem daleko. I eto, prva želja mi se ispunila. Nadam se da drugu neću morati da čekam toliko dugo.


jednom-sam-poeleo-da-me-ti-nazove-kad-budem-sam-i-kada-budem-daleko-i-eto-prva-elja-mi-se-ispunila-nadam-se-da-drugu-neu-morati-da-ekam-toliko-dugo
Đorđe balaševićjednomsampoželeodametinazovekadbudemsamkadadalekoetoprvaželjamiseispunilanadamdrugunećumoratičekamtolikodugojednom samsam poželeopoželeo dada meme titi nazovešnazoveš kadkad budembudem sami kadakada budembudem dalekoi etoprva željaželja mimi sese ispunilanadam sese dada drugudrugu nećuneću moratimorati dada čekamčekam tolikotoliko dugojednom sam poželeosam poželeo dapoželeo da meda me time ti nazovešti nazoveš kadnazoveš kad budemkad budem sami kada budemkada budem dalekoprva želja miželja mi semi se ispunilanadam se dase da druguda drugu nećudrugu neću moratineću morati damorati da čekamda čekam tolikočekam toliko dugo

Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga
Znaš li koliko sam puta poželeo da budem Sunce u tvome osmehu od kojeg ćeš blistati celoga života…
zna-li-koliko-sam-puta-poeleo-da-budem-sunce-u-tvome-osmehu-od-kojeg-e-blistati-celoga-ivota
Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije. -Abraham Linkoln
koliko-god-ne-volim-da-budem-rob-toliko-ne-bih-trebao-voliti-da-budem-gospodar-ovo-izraava-moju-ideju-demokratije