Jednom su mi rekli da osobe poput mene nikada ne nađu mir i da celi život jure neku svoju iluziju.


jednom-su-mi-rekli-da-osobe-poput-mene-nikada-ne-nau-mir-i-da-celi-ivot-jure-neku-svoju-iluziju
Đorđe balaševićjednomsumireklidaosobepoputmenenikadanenađumirceliživotjurenekusvojuiluzijujednom susu mimi reklirekli dada osobeosobe poputpoput menemene nikadanikada nene nađunađu mirmir ii dada celiceli životživot jurejure nekuneku svojusvoju iluzijujednom su misu mi reklimi rekli darekli da osobeda osobe poputosobe poput menepoput mene nikadamene nikada nenikada ne nađune nađu mirnađu mir imir i dai da celida celi životceli život jureživot jure nekujure neku svojuneku svoju iluzijujednom su mi reklisu mi rekli dami rekli da osoberekli da osobe poputda osobe poput meneosobe poput mene nikadapoput mene nikada nemene nikada ne nađunikada ne nađu mirne nađu mir inađu mir i damir i da celii da celi životda celi život jureceli život jure nekuživot jure neku svojujure neku svoju iluzijujednom su mi rekli dasu mi rekli da osobemi rekli da osobe poputrekli da osobe poput meneda osobe poput mene nikadaosobe poput mene nikada nepoput mene nikada ne nađumene nikada ne nađu mirnikada ne nađu mir ine nađu mir i danađu mir i da celimir i da celi životi da celi život jureda celi život jure nekuceli život jure neku svojuživot jure neku svoju iluziju

Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega. -Ajrton Sena
trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega
U politici - nikada se ne povlači, nikada se ne predomišljaj... nikada ne priznaji svoju grešku. -Napoleon Bonaparta
u-politici-nikada-se-ne-povlai-nikada-se-ne-predomiljaj-nikada-ne-priznaji-svoju-greku
U politici – nikada se ne povlači, nikada se ne predomišljaj… nikada ne priznaji svoju grešku. -Napoleon Bonaparta
u-politici-nikada-se-ne-povlai-nikada-se-ne-predomiljaj-nikada-ne-priznaji-svoju-greku