Jer misli li ko da pamet ima samo on, ili rečitost k'o niko drugi ili duh - praznina iz njeg' zjapi kad se otkrije.


jer-misli-li-ko-da-pamet-ima-samo-on-ili-reitost-ko-niko-drugi-ili-duh-praznina-iz-njeg-zjapi-kad-se-otkrije
sofoklejermislilikodapametimasamoonilirečitostk'onikodrugiduhprazninaiznjeg'zjapikadseotkrijejer mislimisli lili koko dada pametpamet imaima samosamo onili rečitostrečitost k'ok'o nikoniko drugidrugi iliili duhduhprazninapraznina iziz njegnjeg' zjapizjapi kadkad sese otkrijejer misli limisli li koli ko dako da pametda pamet imapamet ima samoima samo onili rečitost k'orečitost k'o nikok'o niko druginiko drugi ilidrugi ili duhili duhpraznina izpraznina iz njegiz njeg' zjapinjeg' zjapi kadzjapi kad sekad se otkrijejer misli li komisli li ko dali ko da pametko da pamet imada pamet ima samopamet ima samo onili rečitost k'o nikorečitost k'o niko drugik'o niko drugi iliniko drugi ili duhdrugi ili duhpraznina iz njegpraznina iz njeg' zjapiiz njeg' zjapi kadnjeg' zjapi kad sezjapi kad se otkrijejer misli li ko damisli li ko da pametli ko da pamet imako da pamet ima samoda pamet ima samo onili rečitost k'o niko drugirečitost k'o niko drugi ilik'o niko drugi ili duhniko drugi ili duhpraznina iz njeg' zjapipraznina iz njeg' zjapi kadiz njeg' zjapi kad senjeg' zjapi kad se otkrije

Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima veću moć nad afektima, ili manje trpi od njih. -Baruh Spinoza
ukoliko-duh-shvata-sve-stvari-kao-nune-utoliko-ima-veu-mo-nad-afektima-ili-manje-trpi-od-njih
U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu. -Ivo Andric
u-svakoj-eni-ima-avo-koga-treba-ubiti-ili-poslom-ili-raanjem-ili-i-jednim-i-drugim-a-ako-se-ena-otme-i-jednom-i-drugom-onda-treba-ubiti-enu
Živimo na zemlji samo jedan dan, ili manje. Daj mi snage da oprostim. Jer, ko oprosti on je najveći. A znam, zaboraviti ne mogu. -Meša Selimović
ivimo-na-zemlji-samo-jedan-dan-ili-manje-daj-mi-snage-da-oprostim-jer-ko-oprosti-on-najvei-a-znam-zaboraviti-ne-mogu