Jer teško je držati se prave mere u besedi pa da se sasvim veruje besednikovim rečima: slušalac kome je stvar poznata i koji je njoj naklonjen može lako pomisliti da je u besedi rečeno manje no što bi on želeo da se spomene i što sam zna; a kome je stvar nepoznata on će, kad čuje ono što prevazilazi njegovo shvatanje, iz pakosti reći da je besednik mnogo šta preterao u svojoj pohvali.


jer-teko-drati-se-prave-mere-u-besedi-pa-da-se-sasvim-veruje-besednikovim-reima-slualac-kome-stvar-poznata-i-koji-njoj-naklonjen-moe-lako-pomisliti
periklejertekodržatisepravemerebesedipadasasvimverujebesednikovimrečimaslualackomestvarpoznatakojinjojnaklonjenmoželakopomislitirečenomanjenotobionželeospomenesamznanepoznataćekadčujeonoprevazilazinjegovoshvatanjeizpakostirećibesednikmnogotapreteraosvojojpohvalijer teškoteško jeje držatidržati sese praveprave meremere uu besedibesedi papa dada sese sasvimsasvim verujeveruje besednikovimbesednikovim rečimaslušalac komekome jeje stvarstvar poznatapoznata ii kojikoji jeje njojnjoj naklonjennaklonjen možemože lakolako pomislitipomisliti dada jeu besedibesedi rečenorečeno manjemanje nono štošto bibi onon želeoželeo dada sese spomenespomene ii štošto samsam znakome jeje stvarstvar nepoznatanepoznata onon ćekad čuječuje onoono štošto prevazilaziprevazilazi njegovonjegovo shvatanjeiz pakostipakosti rećireći dada jeje besednikbesednik mnogomnogo štašta preteraopreterao uu svojojsvojoj pohvalijer teško jeteško je držatije držati sedržati se pravese prave mereprave mere umere u besediu besedi pabesedi pa dapa da seda se sasvimse sasvim verujesasvim veruje besednikovimveruje besednikovim rečimaslušalac kome jekome je stvarje stvar poznatastvar poznata ipoznata i kojii koji jekoji je njojje njoj naklonjennjoj naklonjen moženaklonjen može lakomože lako pomislitilako pomisliti dapomisliti da jeda je uje u besediu besedi rečenobesedi rečeno manjerečeno manje nomanje no štono što bišto bi onbi on želeoon želeo daželeo da seda se spomenese spomene ispomene i štoi što samšto sam znaa kome jekome je stvarje stvar nepoznatastvar nepoznata onnepoznata on ćekad čuje onočuje ono štoono što prevazilazišto prevazilazi njegovoprevazilazi njegovo shvatanjeiz pakosti rećipakosti reći dareći da jeda je besednikje besednik mnogobesednik mnogo štamnogo šta preteraošta preterao upreterao u svojoju svojoj pohvali

Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. -Monteskje
ni-u-se-tako-vrsto-ne-veruje-kao-u-ono-to-se-najmanje-zna
Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu. -Kobi Brajant
skoncentriem-se-na-jednu-i-jedinu-stvar-a-stvar-da-osvojim-to-vie-prvenstava-to-mogu
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost