Jesam li ja to ikada učinio? Upravo suprotno, ja sam ih ponovo uspostavio kada su nestale. Ko stvarno misli da bi ja, u 67. godini, započeo karijeru diktatora?


jesam-li-ja-to-ikada-uinio-upravo-suprotno-ja-sam-ih-ponovo-uspostavio-kada-su-nestale-ko-stvarno-misli-da-bi-ja-u-67-godini-zapoeo-karijeru-diktatora
Šarl de goljesamlijatoikadaučinioupravosuprotnosamihponovouspostaviokadasunestalekostvarnomislidabija67godinizapočeokarijerudiktatorajesam lili jaikada učinioupravo suprotnoja samsam ihih ponovoponovo uspostaviouspostavio kadakada susu nestaleko stvarnostvarno mislimisli dada bibi jazapočeo karijerukarijeru diktatorajesam li jaja to ikadaja sam ihsam ih ponovoih ponovo uspostavioponovo uspostavio kadauspostavio kada sukada su nestaleko stvarno mislistvarno misli damisli da bida bi jazapočeo karijeru diktatora

U šestoj godini sam želio postati kuhar. U sedmoj godini Napoleon. Moja ambicija je tako rasla iz godine u godinu sve do sada. -Salvador Dali
u-estoj-godini-sam-elio-postati-kuhar-u-sedmoj-godini-napoleon-moja-ambicija-tako-rasla-iz-godine-u-godinu-sve-do-sada
Nagnula se i poljubila me, smejući se: ,,stvarno si prljavi stari pokvarenjak!
nagnula-se-i-poljubila-me-smejui-se-stvarno-prljavi-stari-pokvarenjak-zatim-u-u-spvau-sobu-bio-sam-ponovo-zaljubljen-uvalio-sam-se-u-nevolju