Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada.


jezik-hranitelj-naroda-dokle-god-ivi-jezik-dokle-ga-ljubimo-i-poitujemo-njim-govorimo-i-piemo-proiavamo-dotle-ivi-i-narod-moe-se-meu-sobom
vuk stefanović karadžićjezikhraniteljnarodadoklegodživijezikdoklegaljubimopočitujemonjimgovorimopiemopročićavamodotlenarodmožesemeđusobomrazumijevatiumnosajedinjavatineprelivadrugipropadajezik jeje hraniteljhranitelj narodadokle godgod živiživi jezikdokle gaga ljubimoljubimo ii počitujemonjim govorimogovorimo ii pišemodotle živiživi ii narodmože sese međumeđu sobomsobom razumijevatirazumijevati ii umnoumno sajedinjavatine prelivapreliva sese uu drugine propadajezik je hraniteljje hranitelj narodadokle god živigod živi jezikdokle ga ljubimoga ljubimo iljubimo i počitujemonjim govorimo igovorimo i pišemodotle živi iživi i narodmože se međuse među sobommeđu sobom razumijevatisobom razumijevati irazumijevati i umnoi umno sajedinjavatine preliva sepreliva se use u drugi

Ni jedna zemlja se ne može razvijati dokle god je narod neobrazovan. -Nelson Mendela
ni-jedna-zemlja-se-ne-moe-razvijati-dokle-god-narod-neobrazovan
Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima. -Abraham Linkoln
izbori-su-stvar-naroda-odluka-u-rukama-naroda-ako-narod-okrene-a-toj-vatri-i-spri-zadnjicu-onda-e-taj-isti-narod-morati-da-sjedi-na-plikovima
Ostaje tako da živi želja i vjera da će jednom doći sanjani raj, a s tom željom lakse se živi. -Meša Selimović
ostaje-tako-da-ivi-elja-i-vjera-da-e-jednom-doi-sanjani-raj-a-s-tom-eljom-lakse-se-ivi
Dokle vise da budem najlepsa,..dokle…..???!!!
dokle-vise-da-budem-najlepsadokle
Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kad-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage