Još i danas imam naviku da sednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al’ još se tebi nadam.


jo-i-danas-imam-naviku-da-sednem-kraj-prozora-kada-pada-kia-i-da-dugo-dugo-gledam-nekuda-u-daljinu-tada-sam-tako-mirna-tada-oseam-da-mirisom-kie
milica jakovljević mir-jamjodanasimamnavikudasednemkrajprozorakadapadakiadugodugogledamnekudadaljinutadasamtakomirnatadaosećammirisomkiedolazititikojegvećnemaal’josetebinadamjoš ii danasdanas imamimam navikunaviku dada sednemsednem krajkraj prozoraprozora kadakada padapada kišakiša ii dada dugodugo gledamgledam nekudanekuda uu daljinutada samsam takotako mirnatada osećamosećam dada sasa mirisommirisom kišekiše dolazišdolaziš ii titi kojegkojeg većveć dugodugo nemaal’ jošjoš sese tebitebi nadamjoš i danasi danas imamdanas imam navikuimam naviku danaviku da sednemda sednem krajsednem kraj prozorakraj prozora kadaprozora kada padakada pada kišapada kiša ikiša i dai da dugodugo gledam nekudagledam nekuda unekuda u daljinutada sam takosam tako mirnatada osećam daosećam da sada sa mirisomsa mirisom kišemirisom kiše dolaziškiše dolaziš idolaziš i titi kojeg većkojeg već dugoveć dugo nemaal’ još sejoš se tebise tebi nadam

Muzika i biljka idu zajedno. Već dugo vremena pušim biljku. Još od 1960-ih, kada sam počeo da pevam. -Bob Marli
muzika-i-biljka-idu-zajedno-ve-dugo-vremena-puim-biljku-jo-od-1960ih-kada-sam-poeo-da-pevam
Nasmešila si se i stala pričati ni o čemu, a ja sam osetio kako sam takvo što već dugo očekivao. -Rabindranat Tagor
nasmeila-se-i-stala-priati-o-emu-a-ja-sam-osetio-kako-sam-takvo-to-ve-dugo-oekivao
Jednom sam poželeo da me ti nazoveš kad budem sam. I kada budem daleko. I eto, prva želja mi se ispunila. Nadam se da drugu neću morati da čekam toliko dugo. -Đorđe Balašević
jednom-sam-poeleo-da-me-ti-nazove-kad-budem-sam-i-kada-budem-daleko-i-eto-prva-elja-mi-se-ispunila-nadam-se-da-drugu-neu-morati-da-ekam-toliko-dugo
Kad bi znala kakvi su mi snovi , nikada me ne bi pustila da spavam tako dugo. -Đorđe Balašević
kad-bi-znala-kakvi-su-mi-snovi-nikada-me-ne-bi-pustila-da-spavam-tako-dugo