Još juče, svijet je imao smisla i bez njega. A sada mi je njegovo prisustvo bilo neophodno da bih mogla da razaznam istinski sjaj stvari.


jo-jue-svijet-imao-smisla-i-bez-njega-a-sada-mi-njegovo-prisustvo-bilo-neophodno-da-bih-mogla-da-razaznam-istinski-sjaj-stvari
paulo koeljojojučesvijetimaosmislabeznjegasadaminjegovoprisustvobiloneophodnodabihmoglarazaznamistinskisjajstvarijoš jučesvijet jeje imaoimao smislasmisla ii bezbez njegasada mimi jeje njegovonjegovo prisustvoprisustvo bilobilo neophodnoneophodno dada bihbih moglamogla dada razaznamrazaznam istinskiistinski sjajsjaj stvarisvijet je imaoje imao smislaimao smisla ismisla i bezi bez njegaa sada misada mi jemi je njegovoje njegovo prisustvonjegovo prisustvo biloprisustvo bilo neophodnobilo neophodno daneophodno da bihda bih moglabih mogla damogla da razaznamda razaznam istinskirazaznam istinski sjajistinski sjaj stvarisvijet je imao smislaje imao smisla iimao smisla i bezsmisla i bez njegaa sada mi jesada mi je njegovomi je njegovo prisustvoje njegovo prisustvo bilonjegovo prisustvo bilo neophodnoprisustvo bilo neophodno dabilo neophodno da bihneophodno da bih moglada bih mogla dabih mogla da razaznammogla da razaznam istinskida razaznam istinski sjajrazaznam istinski sjaj stvarisvijet je imao smisla ije imao smisla i bezimao smisla i bez njegaa sada mi je njegovosada mi je njegovo prisustvomi je njegovo prisustvo biloje njegovo prisustvo bilo neophodnonjegovo prisustvo bilo neophodno daprisustvo bilo neophodno da bihbilo neophodno da bih moglaneophodno da bih mogla dada bih mogla da razaznambih mogla da razaznam istinskimogla da razaznam istinski sjajda razaznam istinski sjaj stvari

Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje. -Onore de Balzak
kako-da-ti-kaem-da-me-omamljuje-i-najmanja-slutnja-tvog-mirisa-da-bi-me-kad-bih-te-imao-i-hiljadu-puta-videla-jo-zanesenijeg-jer-imao-bih-tada-nadu-i
Greše roditelji koji uobražavaju da je njihovo prisustvo deci toliko neophodno. -Gete
gree-roditelji-koji-uobraavaju-da-njihovo-prisustvo-deci-toliko-neophodno
Moja ideja, koju cijeli svijet zna, je da kapitalizam sada ne radi ni za USA ni za svijet, te ih vodi iz krize u krizu koje su svaki puta sve ozbiljnije. -Fidel Kastro
moja-ideja-koju-cijeli-svijet-zna-da-kapitalizam-sada-ne-radi-za-usa-za-svijet-te-ih-vodi-iz-krize-u-krizu-koje-su-svaki-puta-sve-ozbiljnije
Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo
Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene. -Đorđe Balašević
mogla-ona-bez-njega-itekako-mogla-odlino-glumila-hladnokrvnost-pred-svima-se-trudila-biti-ravnoduna-iako-se-u-njoj-neto-preokrene-svaki-put-kad-ga